Deze vijf bijzondere wetten vind je in je Collegebundel

Het EVRM, Wetboek van Strafvordering en de BW-reeks kennen we allemaal, maar er blijven tijdens je studie ook veel wetten onbelicht. Je Collegebundel biedt echter de nodige bijzondere regelingen en verdragen. Vijf voorbeelden op een rijtje.

Gratiewet

Regels omtrent gratie zijn te vinden in artikel 122 Grondwet en de artikelen 558-560b Wetboek van Strafvordering, maar er is ook een complete wet van 27 artikelen aan gewijd. Zo geeft artikel 2 Gratiewet aan wanneer gratie mag worden verleend, noemt artikel 13 de concrete voorwaarden en gaat artikel 18 over de situaties waarbij gratie wordt toegekend. De hele wet vind je hier.

Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

Slechts een enkeling zal tijdens zijn studie met deze wet te maken hebben: de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud ziet in dertien artikelen op een effectieve internationale inning van (kinder)alimentatie. De wet geeft onder meer regels voor rechtsmacht, de administratieve samenwerking tussen centrale autoriteiten en voor de erkenning van alimentatiebeslissingen.

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen

Dit verdrag uit 1979 gebiedt overheden om actie te ondernemen tegen discriminatie van vrouwen in welke vorm dan ook op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, op het terrein van burgerrechten, ongeacht hun echtelijke staat. Het verdrag werd in 1980 door Nederland geratificeerd. In 2012 hadden nog 188 andere landen hetzelfde gedaan.

Wet tijdelijk huisverbod

Huisarrest en de elektronische enkelband zien we allemaal weleens terugkomen in tentamenvragen, maar het tegenovergestelde – een huisverbod – is minder bekend. Volgens artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod kan de burgemeester een huisverbod opleggen als uit feiten en omstandigheden blijkt dat een persoon ernstig en onmiddellijk gevaar voor andere personen in huis oplevert. Meer over de voorwaarden, gevolgen en duur is opgenomen in de andere zestien artikelen van deze wet.

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Een nog steeds omstreden wet vormt het sluitstuk van dit artikel: in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding wordt onder meer ingegaan op de zorgvuldigheidseisen omtrent euthanasie, regionale toetsingscommissies (waaronder benoeming en geheimhouding) en minderjarige patiënten.

Lees ook: Verbod om slippers te dragen en elf andere bijzondere wetten