85 suggesties voor scripties: ondernemings- en arbeidsrecht

Het schrijven van een scriptie. Voor de een is het appeltje eitje, voor de ander is het al een hele kluif om een interessant scriptieonderwerp te bedenken. Kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben je geïnteresseerd in ondernemingsrecht en/of arbeidsrecht? Lees dan verder voor 85 suggesties voor een scriptieonderwerp.

Door Inge Hoiting

Arbeidsrecht
1. Mediation bij arbeidsconflicten
2. Het sociaal plan
3. Wet registratieplicht uitzendbureaus
4. Het betaalverbod in de Wet allocatie arbeid door intermediairs
5. Het onderkruipersverbod
6. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
7. De uitzendrichtlijn (2008/104/EG)
8. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
9. Illegale arbeid
10. De rechten van werknemers in faillissement
11. Toegang tot de arbeidsmarkt in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen
12. Implementatie Richtlijn Europese Ondernemingsraden (2009/38/EG)
13. Auteursrechten werknemer
14. Effectiviteit van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantie
15. Privacy in het arbeidsovereenkomstenrecht
16. Arbeidsmogelijkheden asielzoekers
17. Richtlijn illegale tewerkstelling
18. Controle door werkgevers van werknemers
19. Bestuurlijke boeteregeling arbowetgeving en arbeidstijdenwet
20. Dispensatie van de cao
21. Zwart werk
22. Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid
23. Chemische stoffen
24. Het ontslag van werknemers door de curator
25. Het studiekostenbeding
26. Schorsing
27. Vakverenigingsrecht
28. Het slapende dienstverband
29. De positie van jongeren met een arbeidsbeperking
30. De positie van de artikel 14 werknemer
31. Het algemeen verbindend verklaren van de cao
32. De voorwaardelijke ontbinding
32. De positie van de directeur-grootaandeelhouder
33. Eigenrisicodrager voor de WGA
34. Eigenrisicodrager voor de Ziektewet
35. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
36. Verboden bedingen in cao’s, bijvoorbeeld verbod van discriminatie naar geslacht
37. No-risk polis voor oudere langdurige werklozen
38. Wijziging arbeidsomstandighedenwet
39. Compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ondernemingsrecht
40. Koppeling van handelsregisters in Europa
41. Governance van appartementseigendom
42. Wanbeheer bij stichtingen
43. Wettelijke en reglementaire onafhankelijkheidsvereisten van een bestuurder op hun effectiviteit getoetst
44. Misbruik van meerderheidsmacht en art. 2:8 BW
45. Bescherming van beleggers: samenloop van publiek- en privaatrecht
46. De rol van organen van de vennootschap tijdens de vereffening
47. Zorgplichten in het effectenrecht
48. Aansprakelijkheid van vereffenaars
49. Evaluatie van say-on-pay systemen in het licht van het voorstel aanpassing aandeelhoudersrichtlijn
50. De Europese eenpersoonsvennootschap (Societas Unius Personae: SUP)
51. Earnouts
52. European Model Company Act (EMCA)
53. Ondernemingsrechtelijke aspecten van prepackarrangementen
54. Langetermijnaandeelhouderschap / betrokken aandeelhouderschap / loyaliteitsdividend
55. Contractuele geschillenbeslechting in joint venture verhoudingen
56. Functioneren aandeelhoudersvergadering bij beursvennootschappen
57. Governance van familiebedrijven
58. De tegenstrijdig belangregeling
59. Risicomanagement in de nieuwe Corporate Governance Code
60. Het instructierecht van art. 2:239 lid 4 BW
61. Internationale aspecten van art. 2:11 BW
62. Schending van de boekhoud- en administratieplicht als grondslag voor aansprakelijkheid – Bestuurdersaansprakelijkheid
63. Aansprakelijkheid van aandeelhouders
64. Grensoverschrijdende splitsing
65. De rol van de Ondernemingskamer in overnamegeschillen
66. Algemeen belang en openbaar bod
67. Geschillen over beschermingsconstructies
68. Verbetering van intern toezicht in de publieke sector
69. De toelaatbaarheid van turboliquidatie
70. Afwikkeling massaschade in een collectieve actie
71. Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod
72. Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure
73. Pluraliteit van schuldeisers
74. Mensenrechten van rechtspersonen en bestuurders in de financiële sector
75. De behandeling van het concern in de financiële sector
76. Kapitaal in de Wft en in het BW
77. Banken: nutsbedrijf of winstgedreven onderneming?
78. De geschikte bestuurder bij financiële ondernemingen
79. Innovatieve concurrentie voor banken en verzekeraars
80. Verschillen in behandeling van aandeelhouders, obligatiehouders en depositohouders bij banken tijdens reddingsacties.
81. Herziening van het NV-recht
82. Rol en functie van bankconvenanten
83. De verboden rechtspersoon
84. Effectiviteit van ethische bedrijfcodes en beginselen
85. Medezeggenschap van werknemers (o.a. bij de SE, bij grensoverschrijdende fusie of bij grensoverschrijdende omzetting)