75 suggesties voor scripties: publiekrecht

Het schrijven van een scriptie. Voor de één is het appeltje eitje, voor de ander is het al een hele kluif om een interessant scriptieonderwerp te bedenken. Kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben je geïnteresseerd in het publiekrecht? Lees dan verder voor 75 suggesties voor een scriptieonderwerp.

Door Inge Hoiting

Strafrecht
1. De civiele vordering in het strafproces
2. Klaagschriftprocedure (artikel 12 Sv)
3. Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis bij jeugdigen
4. Het Meer en Vaart-verweer
5. De telefoontap: proportionaliteit en subsidiairiteit
6. Het opvragen van gevoelige informatie (artikel 126nd Sv)
7. Het eindigen van de Pij-maatregel
8. Een redelijk vermoeden van schuld bij economische delicten
9. De redelijke termijn in jeugdstrafzaken
10. Verzoek tot schadevergoeding (artikel 89 en 591a Sv)
11. Opzet bij een geestelijke stoornis
12. Wraking
13. Salduz verweren
14. Het Zwolsman-criterium
15. Herstel van misslagen
16. Aanwezigheidsrecht vs. belang van behoorlijke rechtspleging
17. Verschoonbare termijnoverschrijding voor het instellen van appel
18. Schending van de eer en goede naam (artikel 261 Sr) vs. beperking van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM)
19. Het ondervragingsrecht
20. Gelegitimeerd binnentreden van de woning
21. Causaliteit bij culpa- en opzetdelicten
22. Criteria voor deelname aan een criminele organisatie
23. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon bij overtreding van de Drank- en Horecawet
24. Voorwaarden en regels omtrent gratie
25. Toepassing van het volwassenenstrafrecht op jeugdigen
26. Toepassing van het jeugdstrafrecht op meerderjarigen
27. Misbruik en oogmerk van uitbuiting bij mensenhandel
28. Inzage en correctie van justitiële gegevens
29. Anonimiteit in het strafproces
30. Afdoening (transactie, strafbeschikking, sepot)
31. Doorwerking van internationaal recht in het Nederlandse straf- en strafprocesrecht

Lees ook onze 172 suggesties voor privaatrechtelijke scripties!

Staats- en bestuursrecht
32. Wet aanpak woonoverlast
33. Misbruik van de Wob
34. De positie en bevoegdheden van de stadswacht
35. Openbare orde en risicobeheersing bij evenementen
36. De bestuurlijke lus
37. Relativiteit in het bestuursrecht
38. Wat is de functie van 8:73 Awb naast art. 6:162 BW?
39. Wetsvoorstel versterking bestuurskracht voor medezeggenschap
40. Gezinshereniging in een Europees perspectief
41. Kan een ambtenaar worden beperkt in het uitoefenen van zijn grondrechten (zoals religie of vrijheid van meningsuiting)?
42. Kan een minderjarige in het bestuursrecht belanghebbende zijn?
43. Rechtsvergelijking tussen de regeling van overheidsaansprakelijkheid in verschillende Europese landen
44. Overheidsaansprakelijkheid voor onzorgvuldig wegbeheer
45. Het ne bis in idem beginsel in het bestuursprocesrecht
46. Openbaarheid van bestuur
47. Schadevergoeding in het ruimtelijk bestuursrecht
48. Marginale toetsing
49. De verhouding tussen de Wet milieubeheer en ruimtelijke ordening
50. De publieke taak en het subsidiebeleid
51. Marginale toetsing door de bestuursrechter
52. Onrechtmatige besluitvorming meer specifiek titel 8.4 Awb
53. Referenda
54. Het vertrouwensbeginsel in Europees perspectief
55. De immuniteit van volksvertegenwoordigers in rechtsvergelijkend perspectief
56. Publiek versus privaat toezicht
57. Toepassing van het causaliteitscriterium door de bestuursrechter
58. Kostenverhaal in verband met het bestemmingsplan
59. De straf- en bestuursrechtelijke handhaving van ruimtelijke regelgeving
60. Civielrechtelijke handhaving binnen subsidierelaties
61. Democratische legitimiteit
62. Het terugvorderen van onrechtmatige staatssteun
63. Het Europese wetgevingsbeleid
64. Vreemdelingen en het discriminatieverbod
65. Religieuze voorschriften die raken aan het welzijn van dieren (ritueel)
66. De vrijheid van vereniging
67. Terrorismemaatregelen in relatie tot grondrechten
68. De herzieningsprocedure in rechtsvergelijkend perspectief
69. Vergelijking van het Nederlandse staatsrecht met het staatsrecht van andere landen
70. Vrijheid van onderwijs
71. De vrijheid van meningsuiting van vloggers
72. Het briefgeheim in een digitaal tijdperk
73. De verhouding tussen staat en religie
74. De financiering van politieke partijen
75. Interpretatie van de grondwet