Ziek zijn en toch loon ontvangen?

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat binnenkort om tafel met de sociale partners om te kijken of er wat moet worden gewijzigd in het huidige art. 7:629 BW over loondoorbetaling bij ziekte. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Door Sam van den Akker

Geschiedenis
Tot de jaren negentig konden zieke werknemers een beroep doen op de Ziektewet (ZW). Die uitkering krachtens de Ziektewet kwam in mindering op het loon van de werknemer, wat de werkgever dus financieel ontlastte. Veel werknemers vonden het wel fijn om ‘ziek’ te zijn op kosten van de belastingbetaler, wat leidde tot misbruik.

De wetgever raakte ook op de hoogte van die praktijken en vonden het nodig om het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (op kosten van de belastingbetaler) terug te dringen. Geleidelijk verschoof het ziekterisico van de overheid naar de werkgever.[1]

De zieke werknemer
Een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag volgens website mkbservecidesk. De kosten bestaan onder meer uit het doorbetalen van loon, inhuren van ander personeel en eventueel reïntegratieverplichtingen van de werkgever. Verzuimkosten.nl heeft een rekentool gemaakt waarop je zelf de kosten van de zieke werknemer kunt berekenen.

Loondoorbetaling anno 2017
Sinds 2004 is de werkgever gehouden om 104 weken het loon van de werknemer door te betalen indien hij arbeidsongeschikt wordt krachtens ziekte artikel 7:629 BW.

De bepaling is zodanig geformuleerd dat een afwijking mogelijk is, vaak zal dit gebeuren bij cao. Enkele cao’s geven de werknemer een recht op 100% loon in de eerste 52 weken. In het tweede jaar behoudt de werknemer dat recht op 100% loon indien hij actief re-integreert. Een voorbeeld van dat re-integreren is het verrichten van aangepast arbeid.

Het extra betalen bij re-integreren kan voor de werknemer een financiële prikkel zijn om zijn werk te hervatten. Doet de werknemer dit echter niet, dan kan de werkgever de loondoorbetalingsplicht in zijn geheel opschorten (zie Bannouh/CSU).

In het lang verwachtte regeerakkoord is afgesproken dat kleine bedrijven in mindere mate belast moeten worden. Bedrijven met minder dan 26 werknemers zouden de plicht hebben om, in plaats van twee jaar, één jaar loon door te betalen bij ziekte. De prikkel voor dit plan was en is de angst voor kleine ondernemingen om vast personeel aan te nemen.

Het is alleszins redelijk om met een wet op maat te komen voor kleinere bedrijven, zodat zij niet failliet gaan aan het betalen van ziektekosten. Dat is immers ongunstig voor de werkgever als voor de werknemer.

Meer weten? Het juridisch loket heeft een handige website waarop de rechten die je als werknemer hebt duidelijk zijn uitgelegd!

 

[1] H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl en W.L. Roozedaal, ‘Schets van het Nederlandse arbeidsrecht’ Wolters Kluwer 2017 (24e druk) p. 393.