Wetsvoorstel versterking handhaving en inning studiefinanciering

Op 11 september is er een wetsvoorstel ter consulatie gepubliceerd ter versterking van de handhaving en inning van studiefinanciering. Die consulatie is opvallend nu het leenstelsel in opspraak is. Er zijn op dit moment (aldus het wetsvoorstel) te weinig mogelijkheden voor een effectief toezicht op het gebruik van studiefinanciering en om op te treden tegen wanbetalers. Het wetsvoorstel geeft DUO meer instrumenten om toezicht te houden op het gebruik van studiefinanciering en om misbruik te bestrijden.

Door Donny Buisman

Het wetsvoorstel beoogt om de toezichthoudende taken van DUO uit te breiden, zodat een effectief systeem van studiefinanciering kan blijven voortbestaan. Daarbij is het doel om effectiever ontvangen studiefinancieringen terug te vorderen van (oud)studenten indien deze onterecht zijn ontvangen en daardoor meer dan nu te beschikken over de gegevens van die studenten. Op die manier moet misbruik worden tegengegaan van de studiefinanciering. DUO kan met dit wetsvoorstel ook beter preventief optreden door studenten die (on)bewust de regels overtreden daarop te wijzen, daarmee wordt voorkomen dat er onnodige schulden ontstaan of boetes worden uitgedeeld.

Afwegingskader

Het bijbehorende Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving verduidelijkt de extra bevoegdheden van DUO in een afweging over de gevolgen voor burgers, bedrijven en overheid. Het toezicht wordt aangescherpt en misbruik wordt aangepakt met die bevoegdheden doordat DUO met dit wetsvoorstel benodigde gegevens kan opvragen van derden, zoals medeoverheden en nutsbedrijven. Ook voor buitenlandse instanties die bevoegd zijn voor het innen van studieschulden heeft dit wetsvoorstel daarnaast gevolgen. Zij kunnen namelijk door DUO worden gevraagd om informatie over (oud)studenten die in het betreffende land wonen. Hetzelfde geldt andersom voor het innen van studieschulden. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven dat er tot 9 oktober 2019 kan worden gereageerd op het wetsvoorstel.