Rechtbank Amsterdam staat wijziging van geslachtsaanduiding in ‘X’ toe

De rechtbank Amsterdam heeft het verzoek tot wijziging van de geslachtsaanduiding in ‘X’ (non-binair) toegewezen ondanks een wettelijke regeling hiervoor. 

Door Özge Tatar

Een als vrouw geboren persoon wenst de vrouwelijke voornaam, zoals vermeld in de geboorteakte, te wijzigen. De persoon ondervindt problemen met diens status als vrouw, zoals aanhoudende psychische klachten en het vermoeden van depressie. Er is daarom een verzoek ingediend bij de rechtbank Amsterdam tot wijziging van het geslacht in ‘X’. Bij het verzoek is verwezen naar diverse uitspraken, te weten van de rechtbank Limburg d.d. 28 mei 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:4931), de rechtbank Noord Nederland d.d. 24 juli 2019 (ECLI:NL:RBNNE:2019:3437) en de rechtbank Midden Nederland d.d. 10 februari 2020 (ECLI:NL:RBMNE:2020:522). Deze rechtbanken hebben onder meer geoordeeld dat inmiddels sprake is van een maatschappelijke en (internationaal) juridische erkenning van een neutrale geslachtelijke identiteit. De huidige wettelijke bepalingen voorzien echter niet in de mogelijkheid om een non-binaire geslachtsaanduiding in de geboorteakte op te nemen. Desondanks wordt in het verzoek toegelicht dat het belang van de als vrouw geboren persoon zwaarder weegt dan het algemene belang bij handhaving van de huidige wettelijke regelgeving.

Gelijke behandeling

Volgens de rechtbank dient het onderhavige verzoek tot wijziging van de geslachtsaanduiding beoordeeld te worden aan de hand van de artikelen 1:28a-c BW en niet conform artikel 1:19d BW zoals is gekozen in de eerder benoemde uitspraken. Dit voor zover het gaat om een persoon van zestien jaar en ouder die de overtuiging heeft ‘tot het andere geslacht’ te behoren. De artikelen 1:28a-c BW voorzien niet in de mogelijkheid om te kiezen voor een non-binaire geslachtsaanduiding.

Naar het oordeel van de rechtbank wordt daarmee een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren en personen die de overtuiging hebben buiten de mannelijke dan wel vrouwelijke geslachtsaanduiding te vallen (non-binair). Daarbij verwijst de rechtbank naar de Algemene wet gelijke behandeling, waarin het non-discriminatiebeginsel van artikel 1 Grondwet is uitgewerkt. De Algemene wet gelijke behandeling is gericht op het bieden van bescherming tegen onder meer discriminatie op grond van het geslacht. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam is in deze zaak daarom gehouden om het geslacht in de geboorteakte te wijzigen naar ‘X’.