Ontwikkelingen vragen om herziening van het arbeidsrecht

Eind 2018 werd de Commissie Regulering van werk (verder: de commissie) onder leiding van Hans Borstlap aangesteld. Binnen deze commissie wordt op verzoek van het kabinet nagedacht over de toekomst van het arbeidsrecht. In november 2019 hoopt de commissie met een aantal aanbevelingen te komen. Gelijktijdig met het tussentijdse rapport van de commissie bracht een groep experts een zogeheten ‘Wetboek van Werk’ uit.

Door Lisanne Wigboldus

Op 7 november 2018 maakte het kabinet in een persbericht bekend een commissie aan te stellen met als doel een advies uit te brengen over de toekomst van de arbeidsmarkt. Globalisering, technologische ontwikkelingen en demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op de economie en op de arbeidsmarkt. Daarnaast knelt de huidige regelgeving door de toegenomen diversiteit in arbeidsrelaties. De Commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daarbij het beste kan aansluiten.

Commissie Regulering van werk

De commissie nodigt op haar website iedereen uit ideeën en standpunten naar voren te brengen. Men kan dit doen door gebruik te maken van de digitale postbus. Tot op heden zijn er al achttien positions papers ingestuurd door diverse mensen over diverse onderwerpen. Zo stuurde het ONL voor Ondernemers een paper in over het onderscheid tussen de ZZP’er en de werknemer. NBBU stuurde een bijdrage in over onder andere het premie-inningssysteem. Tevens organiseert de commissie bijeenkomsten over specifieke thema’s.

In haar tussenrapportage van 22 juni jl. presenteerde de commissie vijf denkrichtingen aan de hand waarvan zij in haar eindrapportage concrete beleidsaanbevelingen zal gaan doen. Een voorbeeld van een van de denkrichtingen is dat de regels meer gericht moeten worden op een gelijk speelveld voor alle werkenden. Door middel van het opstellen van denkrichtingen hoopt de commissie een brede discussie op gang te brengen.

Wetboek van Werk 2025

Naast het initiatief van het kabinet om na te denken over de toekomst van het arbeidsrecht, wordt er tevens door de de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht nagedacht over de toekomst van het arbeidsrecht. Zij pleiten voor een heel nieuw wetboek, namelijk het Wetboek van Werk 2025. In het tussentijdse rapport van de onafhankelijke expertgroep benoemt men twaalf kernwijzigingen in het arbeidsrecht:

 1. Verruiming werknemersbegrip naar ‘werker’
 2. Leven lang ontwikkelen als kernwaarde
 3. Zes weken inkomen tijdens ziekte door werkverschaffer
 4. Inkomensbescherming tijdens ziekte na zes weken voor alle werkers
 5. Een redelijke grond voor elke beëindiging
 6. Repressieve toetsing van deze grond
 7. Laagdrempelige arbeidsrechter
 8. Verval transitievergoeding
 9. Verhoogde WW
 10. Versterking loopbaanbeleid
 11. Pensioen inclusief zelfstandigenregeling
 12. Gelijke fiscale behandeling van alle werkers

Volgens de verenigingen is de huidige tweedeling op de arbeidsmarkt tot een alarmerend hoogtepunt gekomen. Werkenden zouden daarom beter moeten worden beschermd.

Het advies van de commissie is bedoeld voor de nieuwe regering, maar wellicht zullen enkele onderdelen al deze kabinetsperiode worden aangepakt. De expertgroep daarentegen heeft als horizon 2025.