Nederlandse drinkwatervoorzieningen niet schoon genoeg

Recent verscheen een rapport van Natuur en Milieu, waarin wordt geconcludeerd dat de waterkwaliteit in Nederland ver onder de maat is. Maar 1 procent van de grote rivieren en meren voldoet aan de voorgeschreven eisen afkomstig van de Europese Unie.

Door Winand Kuiper

Een slechte waterkwaliteit kan tot gevaar leiden voor de Nederlandse drinkwatervoorzieningen. Wanneer verontreinigde putten gesloten moeten worden, kunnen de kosten voor drinkwater stijgen en daar is niemand blij mee. Uit het rapport blijkt dat niet alleen grote rivieren en meren zijn verontreinigd, maar ook sloten, beken, vijvers, grachten en kleine plassen.

De grote vervuilers zijn onder andere dierlijk mest, bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de landbouw en riooloverstortingen. Natuur & Milieu trekt de harde conclusie dat Nederland geen enkele aanpak heeft om dit tegen te gaan.

Een andere belangrijke conclusie uit het verschenen rapport van de duurzaamheidsorganisatie is dat de regels zijn versnipperd en er nauwelijks toezicht is op naleving van de regels. In de waterschapsector wordt langs elkaar heen gewerkt, zo meldt het rapport. Die versnippering is overigens niet zeldzaam. Het Nederlandse omgevingsrecht krijgt vaak het verwijt teveel versnipperd te zijn. De nieuwe Omgevingswet, die verwacht wordt in 2021, moet een einde maken aan deze versnippering. De nieuwe Omgevingswet zal ook een betere bescherming moeten gaan bieden aan de Nederlandse drinkwatervoorzieningen.

De Omgevingswet komt helaas te laat. Naar alle waarschijnlijkheid loopt Nederland tegen een fikse boete aan nu blijkt dat er teveel bestrijdingsmiddelen in het water zitten. Omdat de gestelde maximumnorm niet wordt gehaald, kan de Europese Commissie op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water Nederland een boete opleggen.