Milieudefensie: 130 km per uur in strijd met natuurwetgeving

Volgens Milieudefensie moet de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op snelwegen worden teruggedraaid. Milieudefensie geeft aan dat de invoering hiervan niet in overeenstemming is met de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

Door Bo Geurts

Reeds eerder heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gemeld dat de snelheidsverhoging op de A2 wegens de PAS-uitspraak geen doorgang kan vinden. Echter, Milieudefensie geeft aan dat dit ook moet gelden voor snelwegen waar al 130 kilometer per uur wordt gereden. Daarom heeft zij een handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

In dit handhavingsverzoek stelt Milieudefensie dat de snelheidsverhoging leidt tot een toename van stikstofdepositie op de bij de snelwegen gelegen natuurgebieden. Daarom moet de snelheidslimiet op de genoemde wegen worden teruggebracht naar 120 kilometer per uur.

Door de PAS-uitspraak hebben reeds vele projecten (nieuwbouw, uitbreiding veehouderijen, verbreding wegen) geen doorgang kunnen vinden. Vele bestemmingsplannen zijn op bepaalde delen vernietigd en soms is een verleende omgevingsvergunning in strijd met de Wet natuurbescherming. Dit komt omdat met de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt niet de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden die in het PAS zijn opgenomen niet zullen worden aangetast. Het is daarom niet meer mogelijk om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ontwikkelingsruimte toe te kennen aan een project. 

Met het verzoek wil Milieudefensie daarom een principiële uitspraak uitlokken. Daarnaast wil de organisatie de minister van LNV helpen om in overeenstemming te handelen met de PAS-uitspraak.