Medewerker onterecht op staande voet ontslagen voor wegnemen flesjes cola

Een medewerker van de Albert Heijn is volgens de kantonrechter onterecht ontslagen op staande voet. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever in dit geval een waarschuwing had kunnen geven. 

Door Özge Tatar

Een 21-jarige verkoopmedewerker van de Albert Heijn heeft zonder af te rekenen twee flesjes cola uit de winkel gehaald, waarvan zij een van de flesjes in de kantine heeft genuttigd. Een dag later is zij uitgenodigd voor een gesprek met de supermarktmanager. Volgens de medewerker heeft zij toestemming gekregen van haar leidinggevende om gebruik te maken van haar ongebruikte maaltijdvergoeding. Daarnaast geeft de medewerker aan dat zij verder niets heeft afgeboekt en zij ook niet weet of haar leidinggevende dat heeft gedaan. De medewerker is vervolgens op staande voet ontslagen. In de brief waarin het ontslag wordt bevestigd, staat dat zij zich onterecht niet heeft gehouden aan de geldende gedragsregels en voorschriften van de Albert Heijn.

De medewerker is het hier niet mee eens en verzoekt vernietiging van het ontslag op staande voet bij de rechter. Volgens de medewerker heeft zij geen kwade intenties gehad, maar ze zou alleen zijn vergeten om de producten af te boeken. Voor wat betreft het niet houden aan de geldende huisregels voert zij aan dat deze nooit aan haar zijn overhandigd dan wel toegelicht. De huisregels zouden niet gemakkelijk te vinden zijn op het intranet en tevens niet al te nauw worden genomen door het personeel. Verder zou er geen sprake zijn van een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zoals Albert Heijn stelt in het tegenverzoek.

Verweer en tegenverzoek

Volgens Albert Heijn had de medewerker geen recht op een maaltijdvergoeding en geen toestemming gekregen van haar leidinggevende om haar vergoeding te gebruiken. De producten zijn bovendien niet volgens de regels afgeboekt. Albert Heijn voert een zerotolerance beleid bij diefstal, met ontslag op staande voet tot gevolg. De medewerker had de huisregels kunnen raadplegen op het intranet, en op de hoogte kunnen zijn via de opgehangen posters die toegankelijk zijn voor het personeel. Verder is de Albert Heijn van oordeel dat – indien de rechter het ontslag op staande voet onterecht vindt – de arbeidsovereenkomst per direct moet worden ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding dan wel ernstig verwijtbaar handelen.

Onterecht ontslag

De kantonrechter oordeelt dat niet gesproken kan worden van diefstal, maar dat de medewerker laks is geweest. Dit wordt afgeleid uit het feit dat de medewerker het flesje cola in alle openheid en in het bijzijn van twee teamleiders heeft genuttigd in de kantine. De medewerker is vergeten de producten op de juiste wijze af te boeken. Verder werd in het betreffende filiaal soepel met de regels omgegaan. Voor de juiste toepassing van de huisregels is het van belang dat enige bewustwording ontstaat bij het personeel. Een overgangsperiode, waarin medewerkers worden aangesproken en gewezen op het overtreden van de regels zonder dat dit direct tot arbeidsrechtelijke sancties leidt, is daarom op zijn plaats. Volgens de kantonrechter is het ontslag op staande voet van deze medewerker een te zware sanctie, en het had bij een waarschuwing kunnen blijven. Het ontslag op staande voet kan daarom niet in stand blijven. Ook is er onvoldoende grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Andere (opmerkelijke) ontslagzaken

Zo werd een medewerker van de Action op staande voet ontslagen nadat hij een tasje van drie eurocent bij de kassa meenam. De werknemer had echter geen opzet om het tasje te pakken. Ook in deze zaak voerde Action een zerotolerancebeleid. Kortgezegd werd hier geoordeeld dat het ontslag op staande voet van de medewerker te ver ging. Ook in een andere zaak, waarin de medewerker werd beschuldigd voor het wegnemen van een pak koekjes, vond de rechter dat de werknemer in dat geval niet ernstig verwijtbaar had gehandeld en dus niet op staande voet ontslagen had mogen worden. De kantonrechter heeft het ontslag op staande voet wel in stand gehouden in een zaak waarin een caissière crème uit een gratis testerverpakking gebruikte. In die zaak vond de rechter dat sprake was van diefstal.