Hogere schadevergoeding na onterecht voorarrest

De schadevergoeding die verdachten kunnen eisen als achteraf blijkt dat zij onterecht in voorarrest hebben gezeten, is verruimd. Dit is na een arrest van de Hoge Raad besloten door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Bij het bepalen van de periode waarvoor schade moet worden vergoed, tellen vanaf heden alle dagen volledig mee.

Door Douae Youssef

Op grond van artikel 89 uit het Wetboek van Strafvordering is het zo dat verdachten die in voorarrest hebben gezeten én vervolgens de zaak tot een einde zien komen zonder dat de rechter een maatregel of straf oplegt, schadevergoeding kunnen vorderen. De mogelijkheid tot schadevergoeding vorderen is er ook als achteraf blijkt dat de voorlopige hechtenis niet was toegestaan voor het misdrijf waarvan de verdachte werd verdacht.

Voorheen was het zo dat bij de berekening van het bedrag aan schadevergoeding de dag van de invrijheidstelling werd weggelaten. Dat is nu niet meer zo. De oriëntatiepunten voor de straftoemeting en de LOVS-afspraken op rechtspraak.nl zijn inmiddels aangepast.

Eind 2018 werd een uitspraak gewezen van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1542) die aanleiding gaf om de afspraken van het LOVS met betrekking tot de zogenoemde schadevergoeding, aan te passen. Het hof had er namelijk voor gekozen om de dag van de invrijheidsstelling mee te nemen bij de berekening van het bedrag aan schadevergoeding. Dit, omdat noch in art. 90.1 Sv noch in een andere wetsbepaling is geregeld volgens welke maatstaf het aantal dagen moet worden berekend dat in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de schadevergoeding uit artikel 89 Sv.

Het doel van het LOVS is om tot meer deskundigheid, rechtseenheid en rechtszekerheid te komen in het strafrecht. In de afgelopen jaren is te zien geweest dat het LOVS meerdere afspraken heeft gemaakt met betrekking tot schadevergoedingsmaatregelen. Zo werden de afspraken gemaakt over de normbedragen voor de schadevergoeding vanwege de ten onrechte in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd én over de standaardvergoedingen ex art. 89 Sv.