Fraude door studenten; bezint eer ge begint

In de onderwijswereld is de zaak Stapel een bekend voorbeeld van fraude, maar wat zijn voor studenten eigenlijk de consequenties bij het niet naleven van de regels?

Geschreven door Mark van den Hove

Studenten die even snel een stukje kopiëren van het internet of een inschrijving voor een tentamen vervalsen; het zijn voorbeelden van kortdurende handelingen die grote gevolgen kunnen hebben. Op grond van artikel 7.12b lid 2 Wet op het Hoger Onderwijs (‘Taken en bevoegdheden examencommissie’) kan de examencommissie een frauderende student voor maximaal één jaar uitsluiten van deelname aan tentamens. Ook heeft de examencommissie de bevoegdheid om het instellingsbestuur voor te stellen de inschrijving van een student te beëindigen. Telkens dient gezien de punitieve aard van de sancties uitdrukkelijk getoetst te worden of de straf evenredig is aan het vergrijp.

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs kent daarnaast een onderscheid tussen fraude en ernstige fraude, zoals blijkt uit haar uitspraak van 1 januari jongstleden (met name rechtsoverweging 2.8 en 2.10).

‘Bezint eer ge begint’, is dus het devies.