Dwangsom voor De Jonge bij niet tijdig besluit Wob-verzoeken

De Raad van State heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spoedig moet besluiten op Wob-verzoeken van Nieuwsuur. Dit op straffe van een last onder dwangsom. 

Door Jessie van Meerkerk

Ingevolge artikel 110 van de Grondwet dient de overheid bij de uitvoering van haar taken openbaarheid te verschaffen. Dit is verder uitgewerkt in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet regelt welke informatie openbaar kan worden gemaakt en wanneer de informatie moet worden verstrekt aan verzoekers. De ratio is gelegen in de regulering van de openbaarheid van bestuur en informatievoorziening. Op grond van de Wob kan iedereen dus verzoeken om documenten van de overheid openbaar te maken. Er moet dan binnen acht weken een besluit worden genomen op het verzoek.

Rechtszaak

De NOS en NTR hebben in mei 2020 drie Wob-verzoeken ingediend voor het programma Nieuwsuur. De verzoeken hadden betrekking op ruim 25.000 documenten aangaande de bestrijding van het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) heeft hier niet tijdig op gereageerd. De verzoekers zijn daarom in beroep gegaan bij de rechtbank wegens het uitblijven van een besluit. De rechtbank achtte het bezwaar gegrond. Het ministerie moest binnen twee maanden na de uitspraak een besluit nemen op de verzoeken. Dit op straffe van een dwangsom.

Het ministerie van VWS ging hier niet mee akkoord en diende hoger beroep in. Dit is afgehandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hier is het ministerie eveneens in het ongelijk gesteld. Mede gezien het belang van onafhankelijke journalistiek in deze crisistijd acht de Afdeling het onaanvaardbaar dat het besluit zo laat nog uitbleef. De minister is opgedragen vóór 30 november 2021 een besluit te nemen op de Wob-verzoeken. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een dwangsom van honderd euro per dag met een maximum van 15.000 euro.

Verdere ontwikkelingen laten nog op zich wachten.