De zorgplicht van de advocaat

Professionele opdrachtnemers hebben een zorgplicht jegens hun cliënt. Deze zorgplicht vindt haar grondslag in art. 7:401 BW en is gebaseerd op de overeenkomst van opdracht die in art. 7:400 BW te vinden is. Er zijn meerdere professionele opdrachtnemers, men kan hierbij denken aan accountants, makelaars en banken.

Ook de advocaat heeft een zorgplicht. Wanneer een belanghebbende vindt dat de advocaat zijn zorgplicht heeft geschonden, kan hij een klacht indienen bij het kantoor van de advocaat. Elk advocatenkantoor is verplicht over een klachtenregeling te beschikken. De klacht valt onder de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat. Een klacht kan bijvoorbeeld ontstaan als een advocaat een fatale termijn laat verstrijken door geen hoger beroep tegen een ongunstig vonnis aan te tekenen. Ook de adviezen van een advocaat, naar aanleiding waarvan cliënten wel of geen besluit nemen, dienen feitelijk en juridisch te kloppen, althans zorgvuldig opgesteld te zijn.

Aansprakelijkheid

Wanneer dit niet het geval is, kan een advocaat aansprakelijk worden gesteld. Recht is geen exacte wetenschap, maar uit een advies moet tenminste kennis van het recht en kennis van actuele rechtspraak zijn te volgen waarop de feiten van het dossier worden getoetst. Wanneer de belanghebbende er niet uitkomt met het kantoor kan zij onder andere een klacht indienen bij de deken. De deken onderzoekt de klacht en probeert deze in der minne te schikken, wanneer dit niet lukt wordt de klacht doorgestuurd naar de tuchtrechter.

De tuchtrechter oordeelt of de advocaat heeft gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Of de advocaat als ‘een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot’ heeft gehandeld wordt ingekleurd aan de hand van de omstandigheden van het geval. Ook privé-gedragingen kunnen in sommige gevallen onder het tuchtrecht vallen.

Maatregel

Wanneer wordt geoordeeld dat de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld, kan de tuchtrechter een maatregel opleggen aan de advocaat. De tuchtrechter heeft in dit geval de optie de advocaat te waarschuwen, te berispen, een geldboete op te leggen, te schorsen of te schrappen van het tableau. Deze laatste maatregel is in 2013 aan Bram Moszkowicz opgelegd. Hij mag het vak van advocaat sindsdien niet meer uitoefenen. Naast een van voorgenoemde maatregelen kan de tuchtrechter als bijzondere voorwaarde stellen dat de betrokken advocaat geheel of gedeeltelijk de door hem veroorzaakte schade vergoedt. De advocaat kan tegen de beslissing beroep aantekenen bij het hof van discipline.