De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

De Eerste Kamer heeft op 19 maart jl. het wetsvoorstel Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: ‘WAMC’) als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel WAMC is daarmee zonder stemming aanvaard. Eerder werd op 29 januari jl. het wetsvoorstel nog met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel maakt het voor gedupeerden binnenkort gemakkelijker om met een collectieve actie schade te verhalen. Op deze manier wordt voorkomen dat er verschillende procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties vanwege dezelfde gebeurtenis.

Door Donny Buisman

Het wetsvoorstel WCAM beoogt een balans te vinden tussen het belang van de gedupeerden en het belang van de aangesproken partijen om beschermd te worden tegen dubbele, ongefundeerde en/of lichtvaardige massaclaims. Er komt één regime voor collectieve acties op grond van artikel 3:305a BW, ongeacht of ze strekken tot schadevergoeding in geld of niet. Dit wetsvoorstel verandert het materiële aansprakelijkheids- of schadevergoedingsrecht daarbij overigens niet.

Het wetsvoorstel is aanvankelijk ingediend op 15 november 2016. In het bijbehorende Kamerstuk over het afdoen van dit wetsvoorstel als hamerstuk is overzichtelijk weergegeven welke hoofdpunten er in het wetsvoorstel staan. Deze hoofdpunten zijn gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om de volgende hoofdlijnen:

  • Er komt één regime voor collectieve acties op grond van artikel 3:305a BW, ongeacht of ze strekken tot schadevergoeding in geld of niet.
  • De ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties voor het instellen van een collectieve vordering worden aangescherpt.
  • Alle collectieve acties moeten als vorderingsprocedure worden aangebracht bij de rechtbank Amsterdam en worden aangetekend in een register voor collectieve acties.
  • Als meer belangenorganisaties een collectieve vordering willen instellen voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen over soortgelijke feitelijke en rechtsvragen, dan wijst de rechter uit hun midden de meest geschikte aan als Exclusieve Belangenbehartiger voor alle gedupeerden. De overige partijen blijven partij bij de procedure.
  • Na aanwijzing van de Exclusieve Belangenbehartiger kunnen gedupeerden zich aan de collectieve belangenbehartiging onttrekken door een opt-out.
  • De uitspraak van de rechter in de procedure is bindend voor alle gedupeerden die niet hebben ge-optout.

De afkondiging van de nieuwe wet zal nog moeten plaatsvinden, waarop een aankondiging in de Staatsbladen zullen verschijnen. Alle bijbehorende Kamerstukken en Handelingen zijn hier te vinden.