Billijke vergoeding van 200.000 euro voor gepeste ex-werkneemster Aldi

Het Hof ’s Hertogenbosch heeft een billijke vergoeding van tweehonderdduizend euro toegekend aan een Limburgse vrouw die ten gevolge van een ernstig conflict met haar leidinggevende arbeidsongeschikt is geworden. Zodoende vernietigt het hof de eerdere uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Door Sophie Karatzas

De vrouw in kwestie, die bij Aldi begon als caissière en er uiteindelijk als expeditiemanager werkte, wilde graag een stap verder zetten in haar carrière bij de supermarktketen. Nadat ze is 2014 solliciteerde voor de functie van distributiemanager, begon haar leidinggevende met het vertonen van pestgedrag. Hij nam het haar namelijk niet in dank af dat ze naar de functie had gesolliciteerd zonder hem daar eerst van op de hoogte te stellen. De ex-werkneemster werd op een zodanige manier gepest en geïntimideerd door haar leidinggevende dat ze zich twee jaar later ziek meldde.

Ik heb mezelf voorgenomen jou tien keer per dag te raken” en “we krijgen volgende week tenten in de aanbieding, ook jou maat zit erbij”, zou de leidinggevende onder andere tegen de ex-werkneemster hebben gezegd. Na een gefaalde poging tot mediation in april 2016, heeft de vrouw in mei van dat jaar gepoogd om zichzelf van het leven te beroven. Ook heeft de vrouw psychische klachten overgehouden aan de pesterijen van haar ex-leidinggevende. De impact van het gedrag van de leidinggevende op de vrouw is derhalve immens.

Start procedure

Nadat het UWV Aldi in mei 2019 toestemming had gegeven om de arbeidsovereenkomst van de vrouw op te zeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de vrouw een transitievergoeding van ruim 74.000 euro had ontvangen, stapte ze naar de rechter. Ze bepleitte dat ze naast de transitievergoeding ook recht had op een billijke vergoeding.

Volgens de ex-werkneemster heeft Aldi ernstig verwijtbaar jegens haar gehandeld, waardoor ze nu met langdurige arbeidsongeschiktheid kampt. De kantonrechter was het daar niet mee eens, maar in hoger beroep is de vrouw alsnog in het gelijk gesteld. De vrouw voerde aan dat het pestgedrag van haar leidinggevende haar ziekte heeft veroorzaakt, dat Aldi onvoldoende heeft gereageerd op het conflict en onvoldoende heeft bijgedragen aan het bedenken van een adequate oplossing voor de situatie en dat Aldi is tekortgeschoten ten aanzien van haar re-integratieverplichtingen jegens de vrouw.

De vrouw heeft Aldi ook aansprakelijk gesteld voor haar schade op grond van art. 7:658 BW, maar te dien aanzien loopt (nog) geen procedure.

Oordeel hof

Hoewel het hof erkent dat van ernstig verwijtbaar handelen slechts in uitzonderlijke gevallen sprake is en dat voor het aannemen daarvan een hoge drempel geldt, stelt het vast dat deze drempel in de onderhavige zaak is overschreden. In de periode na de ziekmelding van de vrouw heeft Aldi ernstig verwijtbaar gehandeld, nu het bedrijf anders had kunnen en moeten handelen.

Aldi had volgens het hof bijvoorbeeld meer moeten inzetten op mediation, nadat een poging daartoe niet slaagde ten gevolge van de onwil van de leidinggevende om daaraan mee te werken. Ook liet Aldi het een tijdje na om toestemming te verlenen aan de ex-werkneemster om een gespecialiseerd psycholoog in de arm te nemen en koos het bedrijf ervoor om de leidinggevende als re-integratiemanager in te zetten, hetgeen de re-integratie van de vrouw aanzienlijk bemoeilijkte. Verder werden de door de bedrijfsarts gedane adviezen onvoldoende opgevolgd en heeft het bedrijf zich amper ingespannen om de re-integratie van de vrouw mogelijk te maken. Het hof beschrijft dit nalaten van Aldi dan ook als een grovelijke veronachtzaming van Aldi’s re-integratieverplichtingen.

Gelet op het voorgaande heeft het hof een billijke vergoeding van tweehonderdduizend euro bruto toegekend aan de vrouw. Aldi werd veroordeeld in de proceskosten.