Ben je ongeschikt als je je propedeuse niet in een jaar haalt?

Waar in 2016 met veel bombarie het bindend studieadvies in het tweede jaar is afgeschaft, zijn er nog steeds onderwijsinstellingen die de wetgeving omtrent het bindend studieadvies onjuist toepassen.

Door Mark van den Hove

Er worden door veel instellingen hoge eisen gesteld aan eerstejaarsstudenten: waar je voorheen nog twee jaar had om je propedeuse binnen te halen, eisen onderwijsinstellingen nu dat de eerstejaarsstudenten de propedeuse binnen een jaar halen.

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) kondigde op 31 juli 2017 aan dat zij een meldpunt opent waar studenten hun situatie kunnen melden. De reden voor het opzetten van dit meldpunt is dat het eigenlijk niet moet kunnen dat studenten die enkele punten missen, worden weggestuurd van de opleiding door hun onderwijsinstelling.

Hoe zit het nu?
Een negatief bindend studieadvies (kort gezegd: een NBSA) mag een onderwijsinstelling uitreiken aan een student die in de propedeutische fase van zijn of haar opleiding zit en de student naar het oordeel van het instellingsbestuur ongeschikt is voor de opleiding. Dit alles is geregeld in artikel 7.8b van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap (WHW). Het instellingsbestuur komt tot het oordeel dat de student ongeschikt is aan de hand van de studieresultaten. Voorafgaand aan het collegejaar wordt een norm vastgesteld waaraan de student moet voldoen om de opleiding te mogen blijven volgen.

De laatste jaren zien we dat de BSA-norm steeds hoger wordt. Het is geen uitzondering meer dat de norm op 52 punten of hoger ligt. Ten tijde van de invoering van de BSA-regeling overwoog de regering een norm van 40 of 45 punten. Dat de norm gedurende de jaren hoger is geworden bij sommige onderwijsinstellingen is een zorgelijke ontwikkeling.

Ook de norm van 60 studiepunten komt steeds vaker voor. De voorzieningenrechter van het CBHO heeft al eens door laten schemeren dat een norm van 60 studiepunten zich slecht verhoudt tot het wettelijk uitgangspunt dat moet worden beoordeeld of een student overduidelijk ongeschikt is voor een opleiding. De BSA-norm is volgens deze rechter een andere maatstaf dan het behalen van de propedeuse en zou dus – eigenlijk – niet de volle 60 punten mogen bedragen. Daarnaast zegt de hoogste onderwijsrechter dat indien een student een vak niet haalt, dit niet per definitie betekent dat hij of zij ongeschikt is voor de opleiding.

Toch een BSA-norm van 60 punten?
Als er toch sprake is van een BSA-norm van 60 punten, dan kan het zeker lonen om tegen een afgegeven negatief bindend studieadvies in beroep te gaan. Dit kan bij het College van Beroep voor Examens (COBEX) of een andere afdeling die over de BSA-norm beslist van de onderwijsinstelling waar de opleiding wordt gevolgd. De kans bestaat dat het COBEX zich verschuilt achter het beleid van de onderwijsinstelling.

Beroep instellen? Meld je dan tijdig bij het meldpunt van het LSR of wend je tot een onderwijsrechtsspecialist.