Belangrijke Grondwetswijziging: toevoeging recht op een eerlijk proces

Op dinsdag 5 juli heeft de eerste kamer zes voorstellen tot grondwetswijzigingen aangenomen. Het gaat onder andere om het toevoegen in de Grondwet van het recht op een eerlijk proces, het opnemen van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat waarborgt en het instellen van een Kiescollege.

Verankering rechtsbescherming voor individuele burgers in Grondwet

Het recht op een eerlijk proces houdt in dat burgers recht hebben op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Het voorstel om een recht op een eerlijk proces toe te voegen aan de Grondwet komt uit een in 2012 in de Eerste Kamer aangenomen motie (Lokin-Sassen CDA). Ook de rechtspraak pleit al langer voor deze toevoeging omdat dit recht een belangrijke pijler is van de democratische rechtsstaat. De grondwetswijziging werd in de tweede lezing met algemene stemmen (twee derde) aangenomen.

Kiescollege

Het doel van het Kiescollege is Nederlanders die in het buitenland wonen invloed te geven op de verkiezingen. In de Eerste Kamer werd dit voorstel aangenomen met meerderheid. De fracties van Fractie-Nanninga, SP, PVV, FvD, Fractie-Frentrop en SGP stemden tegen. Kortom, niet-ingezetenen kunnen nu vanuit het buitenland wel stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Ze kunnen niet stemmen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraad.

Opnemen van algemene bepaling

Het voorstel om een algemene bepaling in de Gronwet op te nemen dat de Gronwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat waarborgt werd aangenomen met de meerderheid. De fracties van PVV, SGP, FvD en Fractie-Frentrop stemden tegen.