Bedrijven delen klantgegevens met Facebook zonder toestemming van klanten

In de hedendaagse samenleving delen we allemaal veel met elkaar. Facebook is al jarenlang een onderwerp voor discussie als het gaat om privacygevoelige gegevens. Bedrijven kunnen hun klantgegevens naar Facebook sturen om zo gerelateerde advertenties aan te bieden. Volgens de privacywet mag dit niet, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De Consumentenbond heeft zeventien bedrijven aangesproken op het delen van klantgegevens met Facebook.

Door Liza Ovsyanko

Naar aanleiding van een klacht over Nuon startte de Consumentenbond een onderzoek. Het bedrijf zou ongevraagd contactgegevens aan Facebook hebben doorgegeven en de Consumentbond ging kijken of er meer bedrijven waren die dit ook deden. Uit het onderzoek bleek dit inderdaad zo te zijn. Het kleinschalige onderzoek toonde ook aan dat er zeventien andere bedrijven zijn die zonder toestemming van hun klanten gegevens naar Facebook sturen. Het zou hier gaan om e-mailadressen, maar ook huisadressen, geboortedata en telefoonnummers. Zo ook de ANWB bijvoorbeeld, terwijl zij op haar eigen website aangeeft dat zij geen persoonsgegeven aan derden verstrekt.

De verschillende bedrijven zijn gevraagd te reageren op hun acties. Het eerste verweer is vaak dat ze de gegevens versleutelden, zodat Facebook er niets mee kan. Volgens de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) maakt dit echter niets uit. De AP houdt toezicht op de correcte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en uit artikel 8 van deze wet volgt onder andere dat gegevens slechts verstrekt mogen worden met toestemming van de betrokkene. In dit geval is het dus onverenigbaar met de wet dat dit niet is gebeurd. Verder geven de bedrijven aan dat iedereen die online adverteert het op deze manier doet.

Ten tweede geven bedrijven aan dat er een zogenaamd gerechtvaardigd belang zou zijn. De Wbp zou stellen dat in het geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang er geen toestemming gevraagd zou moeten worden. De AP vindt echter dat direct marketing, waar de bedrijven op doelen, aan klanten alleen mag met toestemming van de klant en dat hier geen gerechtvaardigd belang aan is te koppelen.

De conclusie van de Consumentenbond is dat de privacywet wordt overtreden. De Postcodeloterij, een van de bedrijven die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is niet blij met het onderzoek en stelt de Consumentenbond aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden door de publicatie. Meer informatie over het onderzoek en over wie welke actie heeft ondernomen na het onderzoek is hier te vinden.