ECLI:NL:HR:2018:308 (Dode konijnen)

Hoge Raad, 6 maart 2018, Het Dode konijnen-arrest
(ECLI:NL:HR:2018:308)

Essentie

Het Dode konijnen-arrest gaat in op de vraag of een rechter de grondslag van een tenlastelegging mag verlaten en zo ja, in welke gevallen dit mogelijk is.

Rechtsregel

Het is aan de rechter om in de tekst van een tenlastelegging misslagen (kenbare fouten/vergissingen) te verbeteren, mits de verdachte daardoor in zijn verdediging niet wordt geschaad. Zo een verbetering is niet een wijziging van de tenlastelegging in de zin van art. 313 Sv, maar slechts een vaststelling van de juiste inhoud van de tenlastelegging waarvoor geen medewerking van het openbaar ministerie of van de verdachte is vereist (vgl. HR 30 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3662).

Inhoud arrest

De verdachte heeft gejaagd op twee beschermde inheemse diersoorten: het gaat om twee konijnen. Deze konijnen zijn doodgeschoten door de verdachte. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te weten twee konijnen, onder zich heeft gehad. Het Hof overweegt dat het de kennelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging is geweest om de verdachte te verwijten dat hij twee dode konijnen onder zich heeft gehad. Het hof acht vervolgens bewezen dat de verdachte twee dode konijnen onder zich heeft gehad. De verdachte stelt in cassatie dat het Hof in zijn bewezenverklaring afwijkt van de tenlastelegging en daarom de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten.

Volgens de Hoge Raad is het aan de rechter om in de tekst van een tenlastelegging misslagen (kenbare fouten) te verbeteren, mits de verdachte daardoor in zijn verdediging niet wordt geschaad. Zo een verbetering is niet een wijziging van de tenlastelegging in de zin van art. 313 Sv, maar slechts een vaststelling van de juiste inhoud van de tenlastelegging waarvoor geen medewerking van het openbaar ministerie of van de verdachte is vereist (vgl. HR 30 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3662, NJ 2009/494).

Het Hof heeft geoordeeld dat de in de tenlastelegging als gevolg van een kennelijke vergissing vermelde “dieren” en “twee konijnen” verbeterd kunnen worden gelezen als “producten van dieren” en “twee dode konijnen” en dat de verdachte door deze verbetering niet in zijn verdediging is geschaad. Van grondslagverlating is derhalve geen sprake.