ECLI:NL:RBLIM:2024:384 (Contactverbod na juridische stalking)

Rechtbank Limburg 31 januari 2024, Contactverbod na juridische stalking
(ECLI:NL:RBLIM:2024:384)

Essentie

De rechtbank oordeelt over de vraag of sprake is van juridische stalking.

Rechtsregel

Het versturen van vele brieven of het indienen van vele verzoeken waardoor een gemeente schade leidt, kan leiden tot onrechtmatig handelen en/of misbruik van omstandigheden in de zin van artikel 3:13 BW.

Inhoud

Eiser is in 2010 ontslagen door de gemeente Nederweert. Sindsdien heeft eiser meer dan 1000 brieven gestuurd naar de gemeente. Eiser beschuldigt (medewerkers van) de gemeente van liegen, in strijd handelen met de wet, smaad, corruptie, pesten, intimideren, discrimineren en meineed.

In 2019 hebben partijen al een kortgedingprocedure doorlopen bij de rechter en heeft eiser diverse contactverboden op straffe van verbeurte van een dwangsom opgelegd gekregen. Na hoger beroep hebben partijen uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst gesloten. In de vaststellingsovereenkomst hebben partijen afgesproken dat zij berusten in het vonnis van het kort geding en dat er een afkoelingsperiode afgesproken wordt waarin eiser geen brieven/e-mails of andere communicatie aan de gemeente zal richten.

Eiser heeft tussen 2021 en 2022 een bedrag van €7000,- aan dwangsommen betaald wegens overtreding van het contactverbod. Eiser voert nu aan dat de gemeente geen aanspraak had op dit geldbedrag en hierdoor onrechtvaardig is verrijkt ten koste van eiser. De vraag die in deze zaak centraal staat is of er contactverboden en afspraken zijn overtreden door de eiser en of er nieuwere striktere contactverboden opgelegd dienen te worden.

De rechtbank oordeelt dat het handelen van eiser aangemerkt kan worden als juridische stalking. Ondanks het starten van meerdere procedures tegen de gemeente, is niet gebleken dat eiser gelijk heeft in hetgeen hij stelt in zijn vele brieven. Hierdoor handelt eiser onrechtmatig tegenover de gemeente en berokkent hij de gemeente schade op. De gemeente hoeft de onbewezen, ernstige, stelselmatige beschuldigen en beledigingen van de gedaagde niet te aanvaarden.

Onrechtmatig handelen
Uit correspondentie blijkt dat eiser in de periode 2021-2022 zeven keer juridische brieven heeft gestuurd naar de gemeente die betrekking hebben op zijn ontslag. De rechtbank stelt hiermee vast dat eiser zeven keer het contactverbod heeft verbroken en hierdoor de dwangsommen diende te betalen aan de gemeente. Er is dan ook geen sprake van een ongerechtvaardigde verrijking. Ook heeft eiser niet de indruk gewekt voornemens te zijn met zijn handelen te stoppen. Gezien eiser niet in de gemeente woont, is het voor de eiser niet bezwaarlijk als hij een contactverbod opgelegd krijgt voor een langere termijn. Om deze reden krijgt de eiser een contactverbod voor de duur van twintig jaar opgelegd op straffe van een dwangsom van €5000,- per overtreding, tot een maximum van €250.000,- is bereikt.

Misbruik van bevoegdheden
Naast de brieven die eiser stuurt aan de gemeente, dient hij ook vele verzoeken in (Woo, AVG, Wob). De rechtbank oordeelt dat het doel van deze aanvragen het juridische stalken van de gemeente is. Om deze reden is er volgens de rechtbank sprake van misbruik van bevoegdheden in de zin van artikel 3:13 BW. Het opleggen van een verbod om nieuwe aanvragen in te dienen ligt dan ook in de rede.