ECLI:NL:HR:2007:AZ7617 (Toepassing van de klachtplichtregeling)

Hoge Raad, 29 juni 2007, Toepassing van de klachtplichtregeling (Pouw/Visser)
(ECLI:NL:HR:2007:AZ7617)

Essentie

Verkoper en een particuliere koper sluiten na enkele voorafgaande bezichtigingen een overeenkomst omtrent de koop van een woonhuis. Enkele maanden later constateert de koper dat het gekochte behept is met een aantal gebreken en laat een bouwtechnisch rapport opmaken, maar wacht ongeveer twaalf weken met het prijsgeven van de uitslag van dat rapport. Vervolgens stelt de koper de verkoper aansprakelijk en vordert schadevergoeding ter hoogte van de herstelkosten. Verkoper verweert zich door een beroep te doen op artikel 7:23 lid 1 BW. Het hof acht dit verweer gegrond nu koper, in afwachting van de uitslag van het onderzoek door een deskundige, eerst drie maanden na de ontdekking van de gebreken en derhalve niet binnen de in artikel 7:23 lid 1 BW bedoelde termijn verkoper van de gebreken in kennis heeft gesteld. Koper is het daarmee niet eens en gaat in cassatie. Koper stelt tijdig te hebben geklaagd en wijst erop dat hij in dezen niet deskundig en niet juridisch onderlegd is en bij de aankoop niet werd begeleid door een deskundige.

Rechtsregel

De Hoge Raad oordeelt dat de vraag of de koper binnen bekwame tijd als bedoeld in artikel 7:23 lid 1 BW heeft geklaagd over gebreken aan de afgeleverde zaak, niet in algemene zin kan worden beantwoord. Alle omstandigheden van het geval moeten worden betrokken voor de vaststelling van de lengte van deze termijn. Het niet binnen bekwame tijd klagen staat dus in de weg aan een beroep van de koper op een tekortkoming van de verkoper, maar ook aan een verweer of vordering van dwaling.

Inhoud arrest

Op de koper rust een onderzoeksplicht en een mededelingsplicht bij het sluiten van een koopovereenkomst. Het door de koper te verrichten onderzoek dient door de koper te worden ingesteld en uitgevoerd met de voortvarendheid die gelet op de omstandigheden van het geval in redelijkheid van hem kan worden gevergd, in welk verband onder meer van belang kunnen zijn de aard en waarneembaarheid van het gebrek, de wijze waarop dit aan het licht treedt, en de deskundigheid van de koper. Tevens wordt geoordeeld dat in het geval onderzoek door een deskundige noodzakelijk is de koper in beginsel de uitslag van dit onderzoek mag afwachten zonder de verkoper van het onderzoek op de hoogte te brengen, tenzij mag worden verwacht dat met het onderzoek langere tijd is gemoeid, of zulks tijdens de loop daarvan blijkt. De koper dient zijn wederpartij dan onverwijld kennis te geven van dat onderzoek en de verwachte duur ervan. In het geval van een niet-consumentenkoop dient de vraag of de kennisgeving binnen bekwame tijd is geschied te worden beantwoord onder afweging van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder het antwoord op de vraag of de verkoper nadeel lijdt door de lengte van de in acht genomen klachttermijn.