KG:209:2023:1 (Vaststellen grens van geringe waarde voor de btw per goed)

Kennisgroepstandpunt OB, 13 maart 2023, Vaststellen grens van geringe waarde voor de btw per goed (KG:209:2023:1)

Essentie

In dit Kennisgroepstandpunt wordt ingegaan op de vraag of de grens van € 15 die geldt voor geschenken van geringe waarde of monsters uit artikel 3(8) Wet OB per goed of per transactie moet worden bepaald?

Standpunt

De grens van € 15 die geldt voor geschenken van geringe waarde of monsters uit artikel 3(8) Wet OB 1968 dient per goed te worden bepaald.

Inhoud Kennisgroepstandpunt

Uit artikel 3(8) Wet OB 1968 blijkt dat geschenken van geringe waarde of monsters, welke voor zakelijke doeleinden zijn, niet als een levering onder bezwarende titel beschouwd. Er is dan ook geen btw verschuldigd hierover.

Paragraaf 3.3.1 van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2018 (Stcrt 2018, 68657, gewijzigd bij besluit van 23 augustus 2019, Stcrt 2019, 48210), Heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels, vermeldt o.a.:

Heffing bij een fictieve levering blijft achterwege als de voucher wordt aangemerkt als een geschenk van geringe waarde of als monster in de zin van artikel 3, achtste lid, van de wet. Bij een geschenk van geringe waarde of een monster gaat het om een goed met een waarde van maximaal € 15. De waarde wordt bepaald aan de hand van het onderliggende goed (het goed waarvoor de voucher kan worden ingewisseld of gebruikt). In een spaarsysteem waarbij meerdere instrumenten samen een voucher vormen, dient de toepassing van artikel 3, achtste lid, van de wet getoetst te worden aan het onderliggend goed en niet per verstrekte bon.

Uit paragraaf 3.3.1 van het voucherbesluit blijkt dat de heffing bij een fictieve levering op grond van artikel 3, achtste lid, van de Wet OB achterwege blijft als de voucher wordt aangemerkt als een geschenk van geringe waarde of als monster. Bij een geschenk van geringe waarde of een monster gaat het om een goed met een waarde van maximaal € 15 (zie ook Kamerstukken II, 2006-2007, 30 804, nr. 8, blz. 37). De waarde wordt bepaald aan de hand van het onderliggende goed (het goed waarvoor de voucher wordt ingewisseld of gebruikt). Uit het voorgaande volgt dat het grensbedrag van € 15 per verstrekt goed moet worden beoordeeld volgens de Kennisgroep OB.