KG:202:2023:34 (Kennisgroepstandpunt IB Kosten van terugplaatsen cryo-embryo en uitgaven voor specifieke zorgkosten)

Kennisgroep IB, 7 november 2023, Kosten van terugplaatsen cryo-embryo en uitgaven voor specifieke zorgkosten (KG:202:2023:34)

Essentie

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de kosten van het herplaatsen van een cryo-embryo kwalificeren als uitgaven voor genees- of heelkundige hulp in het kader van de uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Een 43-jarige vrouw ondergaat in verband met verminderde vruchtbaarheid een in-vitro-fertilisatie (hierna: IVF) behandeling. Bij deze IVF-behandeling zijn de embryo’s ingevroren die niet zijn gebruikt. Dit worden cryo-embryo’s genoemd. Op enig moment krijgt de vrouw na een doorgaande zwangerschap een terugplaatsing van een cryo-embryo.

De vraag is of de kosten van de terugplaatsing van een cryo-embryo bij een vrouw van 43 jaar of ouder aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Standpunt

De aftrekbaarheid van kosten voor cryo-embryo terugplaatsing hangt af van eerdere zwangerschap. Geen eerdere zwangerschap maakt het een IVF-poging. Vergoeding door de zorgverzekeraar maakt de kosten niet aftrekbaar. Geen vergoeding (bij vrouw ≥ 43 jaar) betekent geen aftrek op basis van Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.

Bij een eerdere zwangerschap valt terugplaatsing onder vruchtbaarheidsgerelateerde zorg. Tot 43 jaar vergoedt de zorgverzekeraar deze zorg. Na 43 jaar geen vergoeding. Geen uitsluiting van aftrek volgens Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Kosten voor terugplaatsing na doorgaande zwangerschap zijn aftrekbaar als specifieke zorgkosten, mits andere voorwaarden zijn vervuld.

Inhoud standpunt

Juridisch kader: De persoonsgebonden aftrek, zoals geregeld in de Wet inkomstenbelasting 2001, omvat uitgaven voor specifieke zorgkosten. Deze kosten moeten drukkend zijn en de belastingplichtige moet zich redelijkerwijs gedrongen hebben kunnen voelen tot deze uitgaven. Artikel 6.17 maakt genees- en heelkundige hulp aftrekbaar, maar artikel 6.18 geeft de mogelijkheid om bepaalde uitgaven uit te sluiten van aftrek.

Drukkende uitgaven: De belastingplichtige moet de kosten zelf hebben betaald zonder mogelijkheden tot verhaal op derden.

Uitgaven wegens ziekte of invaliditeit: Uitgaven moeten zijn gedaan vanwege ziekte of invaliditeit. In het geval van verminderde vruchtbaarheid wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Genees- of heelkundige hulp: De terugplaatsing van cryo-embryo’s door een arts wordt beschouwd als genees- en heelkundige hulp.

Aftrekbeperking: Uitgaven die voorheen verzekerd waren volgens de Zorgverzekeringswet kunnen worden uitgesloten van aftrek. Artikel 39a URIB 2001 sluit uitgaven voor IVF voor vrouwen van 43 jaar en ouder uit, maar dit is niet van toepassing op de terugplaatsing van cryo-embryo’s na een doorgaande zwangerschap. Deze kosten zijn aftrekbaar als specifieke zorgkosten.