KG:202:2023:15 (Pedicure bij diabetes na advies huisarts geen uitgaven voor specifieke zorgkosten)

Kennisgroep IB, 25 mei 2023, (Medisch) pedicure bij diabetes na advies huisarts geen uitgaven voor specifieke zorgkosten
(KG:202:2023:15)

Essentie

Belastingplichtige is diabetespatiënt en is door de huisarts geadviseerd om naar een (medisch) pedicure te gaan. De vraag is of behandelingen door een (medisch) pedicure als uitgaven voor specifieke zorgkosten gelden voor de inkomstenbelasting.

Kennisgroepstandpunt IB

De behandelingen door een (medisch) pedicure kunnen als genees- of heelkundige hulp kwalificeren indien sprake is van een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus. Als de huisarts een advies geeft in plaats van een voorschrift, is aan deze voorwaarde niet voldaan en bestaat er geen recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Inhoud Kennisgroepstandpunt

Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus

Als iemand zorgkosten heeft, mogen bepaalde kosten worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting (specifieke zorgkosten). Er moet aann bepaalde voorwaarden worden voldaan om zorgkosten te mogen aftrekken. Dit gaat blijkens artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 onder andere om uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor genees- en heelkundige hulp.

Volgens het negende lid van artikel 6.17 Wet IB 2001 wordt onder genees- en heelkundige hulp voor de uitgave van specifieke zorgkosten verstaan:

“a.  een behandeling door een arts;
b. een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus;
c. een behandeling door een paramedicus die is vermeld in artikel 39 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001) en tevens voor de behandeling een verklaring door de paramedicus is afgegeven die voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.”

Een (medisch) pedicure is geen behandeling door een arts. Een (medisch) pedicure wordt ook niet vermeld als behandeling door een paramedicus onder artikel 39 URIB 2001. Er wordt volgens de Kennisgroep IB derhalve niet voldaan aan onderdelen a en c van het negende lid van artikel 6.17 Wet IB 2001.

In onderhavige casus is (ook) geen sprake van een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus. Er is geen verwijzing aan de (medisch) pedicure verstrekt. De huisarts heeft enkel geadviseerd om naar een (medisch) pedicure te gaan. Ook is er geen sprake van een actieve medische betrokkenheid van de huisarts bij de behandelingen door de (medisch) pedicure. Zodoende wordt ook niet voldaan aan artikel 6.17, negende lid, onderdeel b, Wet IB 2001 en zijn de uitgaven aan de (medisch) pedicure niet aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten volgens de Kennisgroep IB.