KG:024:2023:10 (Kennisgroepstandpunt DB – Overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie geen opbrengst voor dividendbelasting)

Kennisgroepstandpunt Dividendbelasting, 18 april 2023, Overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie geen opbrengst voor dividendbelasting (KG:024:2023:10)

Essentie

In dit Kennisgroepstandpunt wordt ingegaan op de vraag of bij  juridische fusie de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van een verdwijnende rechtspersoon op de verkrijgende rechtspersoon een opbrengst is in de zin van artikel 3, eerste lid, Wet op de dividendbelasting 1965  (Wet DB).

Kennisgroepstandpunt DB

Bij een juridische fusie vormt de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van een verdwijnende op de verkrijgende rechtspersoon geen opbrengst in de zin van artikel 3, eerste lid, Wet DB.

Inhoud Kennisgroepstandpunt

Bij een juridische fusie gaat het gehele vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel (dus zonder afzonderlijke levering van de overgaande vermogensbestanddelen) over op de verkrijgende rechtspersoon, waarbij de verdwijnende rechtspersoon van rechtswege ophoudt te bestaan.

In 2015 heeft de staatssecretaris het volgende opgemerkt over de vraag of een juridische fusie leidt tot heffing van dividendbelasting (Kamerstukken II, 2015/16, 34305, nr. 6, p. 40):

“De NOB vraagt om bevestiging dat een juridische fusie van een Nederlandse vennootschap in een andere Nederlandse vennootschap of een (in het buitenland gevestigde) buitenlandse vennootschap geen belastbaar feit is voor de heffing van dividendbelasting. Dit kan worden bevestigd.”

Omdat de verdwijnende rechtspersoon van rechtswege ophoudt te bestaan en dus niet wordt ontbonden of wordt geliquideerd, is ook geen sprake van opbrengst op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, Wet DB.

Uit het bovenstaande kan volgens de Kennisgroep DB worden afgeleid dat bij een juridische fusie de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van een verdwijnende rechtspersoon op de verkrijgende rechtspersoon geen opbrengst vormt in de zin van artikel 3, eerste lid, Wet DB.