ECLI:EU:C:2017:804, zaak C-106/16 (Polbud)

Hof van Justitie EU 25 oktober 2017, vrijheid van vestiging (artikelen 49 en 54 VWEU) als basis voor grensoverschrijdende herstructureringen in de Europese Unie
(ECLI:EU:C:2017:804)

Essentie

Op basis van de vrijheid van vestiging (ex artikelen 49 en 54 VWEU) is het uitoefenen van een economische activiteit in de lidstaat van ontvangst geen vereiste voor het implementeren van een grensoverschrijdende omzetting. Een inmiddels opgerichte rechtspersoon mag zijn statutaire zetel met behoud van rechtspersoonlijkheid omzetten naar het recht van een andere lidstaat. De mogelijkheid tot grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen is daarmee uitgebreid.

Rechtsregel

Het Hof van Justitie van de EU oordeelt:
“De artikelen 49 en 54 moeten worden uitgelegd dat de vrijheid van vestiging van toepassing is op de verplaatsing van de statutaire zetel van een naar het recht van een lidstaat opgerichte vennootschap naar het grondgebied van een andere lidstaat met het oog op de omzetting in een vennootschap naar het recht van die andere lidstaat, overeenkomstig de voorwaarden die de wetgeving van deze laatste lidstaat oplegt, zonder verplaatsing van de werkelijke zetel van die vennootschap.

Het recht van vrijheid van vestiging staat dus in de weg aan een regeling van een lidstaat die de verplaatsing van de statutaire zetel van een naar het recht van een lidstaat opgerichte vennootschap naar het grondgebied van een andere lidstaat met het oog op de omzetting in een vennootschap naar het recht van die andere lidstaat, overeenkomstig de voorwaarden die de wetgeving van deze laatste lidstaat oplegt, afhankelijk stelt van de liquidatie van de eerste vennootschap.”

Inhoud

Een Poolse vennootschap Polbud is omgezet naar een Luxemburgse vennootschap. Deze vennootschap wilt graag onderworpen worden aan het recht in Luxemburg met behoud van rechtspersoonlijkheid. De werkelijke activiteiten van de vennootschap blijven echter wel achter in Polen. In de Poolse wetgeving geldt als eis bij een omzetting dat een procedure tot liquidatie moet worden gevoerd. Het Poolse handelsregister weigerde Polbud te schrappen uit het handelsregister vanwege het feit dat er nu niet conform de wettelijke bepaling een liquidatieprocedure is gevolgd in Polen. Polbud is van mening dat dit noch nodig noch mogelijk is, omdat zij haar rechtspersoonlijkheid heeft behouden.