Handdoekautomaat, ABRvS 5 oktober 2011

Handdoekautomaat, Raad van State 5 oktober 2011
(ECLI:NL:RVS:2011:BT6683)

Door Sapna Gajadhar

Essentie

In deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State staat een van de belangrijkste onderwerpen van het bestuursrecht centraal, namelijk het handhavend optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften.

Rechtsregel

De vraag die in onderhavig geval beantwoord dient te worden is of een bestuursorgaan de verplichting heeft om bij een constatering van een overtreding van een wettelijk voorschrift handhavend op te treden. Een bestuursorgaan kan dit doen door gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen. De Afdeling heeft deze vraag bevestigend beantwoord. In een eerdere uitspraak1 oordeelde de Afdeling het volgende:

“Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een ast onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan dit weigeren te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voort kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.”

De hoofdregel is dus dat een bestuursorgaan de beginselplicht tot handhaving heeft. Echter in een tweetal bijzondere omstandigheden kan worden afgezien van deze plicht. Er moet dan een concreet zicht op legalisatie bestaan en het handhavend optreden is zodanig onevenredig, met de daarmee te dienen belangen, dat van handhaving moet worden afgezien.

Inhoud uitspraak

Appellant heeft het college van B&W van Beesel verzocht om handhavend op te treden tegen café Friends. Volgens appellant is er sprake van een overtreding. In de nacht van 1 op 2 augustus 2008 zijn namelijk de geldende geluidgrenswaarden overschreden door het gebruik van een handdoekautomaat op het toilet. Tevens is er ook in de nacht van 16 op 17 januari 2009 sprake geweest van een andere overtreding. Op die bewuste nacht zijn namelijk de geluidgrenswaarden ook overschreden door stemgeluid.

Het college wijst het verzoek om handhavend op te treden tegen het café af. Volgens appellant heeft het café gehandeld in strijd met het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer. Het college zou daarom bevoegd en gehouden zijn om hiertegen op te treden. Appellant dient daarom een bezwaarschrift in tegen het besluit van het college. Deze wordt opnieuw ongegrond verklaard. Daartegen heeft appellant beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze Afdeling oordeelt dat het college in beginsel handhavend moet optreden tegen besluiten, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor kan worden afgezien van handhaving. Hiervan is sprake indien er een concreet zicht op legalisatie bestaat of het opleggen van een last onevenredig is in verhouding met de daarmee te dienen belangen.

In onderhavig geval was van geen van deze omstandigheden sprake. De Afdeling oordeelt daarom dat het college handhavend had moeten optreden tegen café Friends.


VOETNOOT

1. ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683, ro. 2.2.