ECLI:NL:RVS:2014:3394 (Stichting Platform 31)

Stichting Platform 31, 17-09-2014
(ECLI:NL:RVS:2014:3394)

Door Sapna Gajadhar

Essentie
Uitzondering op de wettelijke regel betreffende het zijn van een B-orgaan. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) heeft geoordeeld dat een orgaan, ondanks dat er niet is voldaan aan de vereisten uit artikel 1:1 lid 1 sub b Awb, toch als een B-orgaan kan worden aangemerkt indien zij voldoet aan het inhoudelijke en financiƫle vereiste.

Rechtsregel
Artikel 1:1 lid 1 sub b Awb geeft weer wanneer een orgaan kan worden aangemerkt als een B-orgaan. Daarvoor is van belang dat het orgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het eenzijdig bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten bezit. Verder dient er sprake te zijn van openbaar gezag. Dit kan in beginsel alleen bij de wet worden toegekend. Wanneer deze wettelijke bepaling ontbreekt, kan de privaatrechtelijke rechtspersoon in beginsel geen B-orgaan en dus geen bestuursorgaan zijn. Op deze wettelijke regel bestaat een uitzondering. Indien er namelijk sprake is van een privaatrechtelijke rechtspersoon of organen van die privaatrechtelijke rechtspersoon en deze subsidies of andere voorzieningen verstrekken die op geld waardeerbaar zijn, dan kan een orgaan alsnog worden aangemerkt als een B-orgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub b Awb. Er is sprake van deze uitzondering wanneer voldaan is aan twee cumulatieve eisen:

  1. Het inhoudelijke vereiste: een A-orgaan moet inhoudelijk zeggenschap hebben over de criteria die worden gehanteerd voor het verstrekken van subsidies en andere op geld waardeerbare voorzieningen.
  2. Financiƫle vereiste: de subsidies en andere op geld waardeerbare voorzieningen worden voor 2/3 of meer gefinancierd door een A-orgaan.

Inhoud uitspraak
In deze zaak had het kabinet geld beschikbaar had gesteld uit het Fonds economische structuurversterking voor de oprichting van NICIS. Deze heeft als doel het verhogen van kennisbasis voor stedelijk beleid. De minister voor Wonen, Wijken en

Integratie had subsidie verleend aan NICIS voor een onderzoeksprogramma. Vervolgens is NICIS een samenwerkingsverband aangegaan met NWO, genaamd ‘Verbinden van duurzame steden’. Daarna fuseerde NICIS met drie andere partners tot Platform31.

De appellante in deze zaak diende een onderzoeksvoorstel bij Platform31, maar deze liet in een brief weten dat het onderzoeksvoorstel niet bij de top zes behoorde, met als gevolg dat het onderzoeksvoorstel niet werd gehonoreerd. Appellante was het niet eens met dit besluit en heeft hiertegen bezwaar gemaakt, dat werd afgewezen. Appellante ging in beroep, waarnaar de rechtbank oordeelde dat Platform31 geen bestuursorgaan is en dat de beslissing tot weigering van het onderzoeksvoorstel geen beslissing is waartegen bezwaar of beroep open staat. De zaak kwam uiteindelijk voor bij de ABRvS, die oordeelde dat Platform31 geen bestuursorgaan is, omdat niet is voldaan aan het inhoudelijke vereiste. Tegen de beslissing die is genomen door Platform31 om het onderzoeksvoorstel van appellante niet te honoreren, staat dus geen bezwaar op beroep open.