ECLI:NL:RBROT:2022:7288 (Motivering van een concurrentiebeding)

Rechtbank Rotterdam, 26 augustus 2022, Schorsing van een concurrentiebeding wegens tekortschieting in de motivering.
(ECLI:NL:RBROT:2022:7288)

Essentie

In dit vonnis in kort geding eist een werknemer schorsing van het concurrentiebeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voor het opnemen van een dergelijk beding is een deugdelijke motivering vereist. De kantonrechter beantwoord de vraag of de motivering van de werkgever voldoende specifiek is geweest om een rechtsgeldig concurrentiebeding tot stand te laten komen.

Rechtsregel

Een concurrentiebeding kan in beginsel alleen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgenomen worden. Wanneer de werkgever één of meerdere zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebeding echt noodzakelijk is bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan deze alleen worden opgenomen met een deugdelijke motivering. In de motivering moet dan specifiek beschreven worden om welke zwaarwegende belangen het gaat en waarom het (per belang) noodzakelijk is een concurrentiebeding op te nemen.

Inhoud uitspraak

De uitspraak gaat over een kliniek die zich specialiseert in huidtherapie. Eiseres is in 2020 in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst van zes maanden, welke daarna is verlengd met twaalf maanden. In deze arbeidsovereenkomsten is een non-concurrentiebeding opgenomen. Hierin staat dat eiseres voor gedurende twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van dertig kilometer geen gelijksoortige werkzaamheden mag verrichten. De motivering hiervoor was het zwaarwegend belang. Dit kwam voort uit de specifieke behandelingen die eiseres verricht waarvoor ze training heeft gekregen vanuit de werkgever. Er wordt in de motivering gesteld dat deze kennis nergens anders te verkrijgen is. Daarnaast wil werkgever behoeden dat eiseres misbruik kan maken van de informatie waartoe zij toegang heeft, namelijk klantendossiers, omzetten en kostprijzen.

Eiseres heeft na afloop van de arbeidsovereenkomst haar werkgever verzocht het concurrentiebeding buiten toepassing te verklaren omdat zij nieuwe carrièrekansen binnen de sector is tegengekomen. De werkgever heeft teruggestuurd dat het beding van kracht blijft en dat overtreding tot hoge boetes zal leiden.

Eiseres eist in kort geding tot schorsing van het concurrentiebeding. Als grondslag voert ze als eerst aan dat gedaagde geen zwaarwegend belang heeft bij het beding. Als tweede is eiseres van mening dat ze onbillijk wordt benadeeld in verhouding met het te beschermen belang.

In beginsel mag een concurrentiebeding alleen opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dit geval is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding kan hierin opgenomen worden wanneer uit de motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit staat beschreven in artikel 7:653 lid 1 sub a en lid 2 BW.  Uit de motivering moet blijken om welke belangen het gaat en waarom een concurrentiebeding per belang nodig is. Welke belangen vallen onder zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, is beschreven in toelichting van de wet. Het gaat hierbij onder andere om hele specifieke kennis of informatie die de werknemer krijgt tijdens het dienstverband. Hierbij moet de werkgever dan onevenredig worden benadeeld wanneer de werknemer overstapt naar een concurrent.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de motivering van gedaagde niet voldoet aan de eisen voor een rechtsgeldige motivering. Het is namelijk te algemeen en onvoldoende specifiek beschreven. Er blijkt uit de motivering niet welke specifieke behandelingen werknemer verricht en over welke informatie zij precies beschikt wat nadelig zou zijn voor de werkgever. Gedaagde heeft in de mondelinge toelichting specifieker verteld om welke zwaarwegende belangen het ging. Op basis hiervan concludeerde de kantonrechter dat dit in principe wel voldoende motivatie was geweest voor een rechtsgeldig concurrentiebeding. Het is echter wel vereist dat deze informatie tegelijk met het aangaan van de arbeidsovereenkomst gegeven wordt. Dit is in dit geval niet gebeurt.

De kantonrechter schorst het concurrentiebeding.