ECLI:NL:RBROT:2021:197 (Twitterbericht burgemeester niet onrechtmatig)

Rechtbank Rotterdam, 15 januari 2021, Twitterbericht burgemeester niet onrechtmatig
(ECLI:NL:RBROT:2021:197)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Een burgemeester (gedaagde), lid van het CDA, heeft een bericht op Twitter geplaatst waarin wordt verwezen naar een speech van Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Bij dat bericht heeft hij afbeeldingen geplaatst van boeken over fascisme en nationaalsocialisme. Eiser heeft bij de verkiezingen gestemd op Thierry Baudet van FvD.

Rechtsregel

De onrechtmatige daad en vrijheid van meningsuiting staan in deze uitspraak centraal. De kantonrechter moet beoordelen of de uitlating van gedaagde onrechtmatig is tegenover eiser. Twee rechten staan tegenover elkaar: het recht van vrijheid van meningsuiting van degene die de uitlating heeft gedaan en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van degene op wie de uitlating betrekking heeft. Deze twee rechten zijn gelijkwaardig, zodat steeds moet worden beoordeeld welk recht in welk geval zwaarder weegt. Het recht van vrijheid van meningsuiting volgt onder meer uit art. 10 EVRM en uit art. 7 Gw. Volgens eiser valt het bericht van gedaagde niet binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting omdat gedaagde heeft verklaard dat het bericht zijn mening niet juist weergeeft en art. 10 EVRM in zo’n geval geen bescherming biedt. Dit standpunt is niet juist: art. 10 EVRM beschermt ook uitlatingen die iemand doet terwijl diegene in werkelijkheid een andere mening heeft.

Inhoud

De burgemeester heeft het volgende bericht op Twitter geplaatst met de tekst: ‘’Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’’ Met daarbij afbeeldingen van boeken over fascisme en nationaalsocialisme. Het bericht is na twee dagen verwijderd.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde met zijn bericht een verband gelegd tussen Baudet en het FvD enerzijds en het fascisme en het nationaalsocialisme anderzijds. Het bericht verwees naar de speech van Baudet na de Provinciale Statenverkiezing terwijl de boeken die bij het bericht waren afgebeeld gaan over het fascisme en het nationaalsocialisme. Het is mogelijk dat leden en aanhangers van FvD, zoals eiser, het met de inhoud van het bericht niet eens zijn en zich erdoor beledigd voelen. Het feit dat een uitlating beledigend is of zo wordt ervaren, maakt de uitlating echter nog niet onrechtmatig. Van belang is dat de uitlating is gedaan in het kader van het politieke debat. Het bericht is een reactie op een politieke speech van Baudet na de Provinciale Statenverkiezingen. Een uitlating die is gedaan in het kader van het publieke debat is niet snel onrechtmatig omdat het politieke debat scherp moet kunnen worden gevoerd.

Van schending van artikel 20 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten is geen sprake. Dit artikel bepaalt dat moet worden verboden het propageren van op nationale afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld. Het bericht van de burgemeester heeft geen betrekking op afkomst, ras of godsdienst en het bericht zet niet aan tot discriminatie, vijandigheid of geweld.

De kantonrechter oordeelt dat gedaagde met zijn bericht het gedachtegoed van Baudet en FvD in verband heeft gebracht met het fascisme en het nationaalsocialisme, maar dat deze uitlating valt binnen de grenzen van de vrijheid van uiting omdat het om een waardeoordeel gaat dat is geuit in het kader van het publieke debat. De burgemeester heeft daarom niet onrechtmatig gehandeld.