ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch/Lidl)

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019
(ECLI:NL:RBROT:2019:1591)

Door Felicity Garretsen

Essentie

Lidl maakt met haar bier ‘Kordaat’ geen inbreuk op de merkrechten van Grolsch.

Rechtsregel

Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE te kunnen aannemen, moet sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. De mate van overeenstemming moet worden beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken. Daarbij gaat het om de totaalindruk op de gemiddelde consument, die door het merk en het teken wordt opgeroepen, rekening houdend met onder meer de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken.

In deze zaak oordeelde de rechtbank dat de mate van overeenstemming tussen het bier van Lidl en het bier van Grolsch gering is. Alhoewel beide namen enigszins op elkaar lijken, verschillen de letters waarop de klemtoon ligt. Ook op visueel vlak is overeenstemming in geringe mate aanwezig voor wat betreft het woord- en beeldmerk Kornuit in vergelijking tot het woord Kordaat en het woordmerk Kornuit in vergelijking tot het beeldmerk Kordaat, en ontbreekt de gelijkenis voor zover het de beeldmerken betreft. Er is derhalve te weinig overeenstemming om voor verwarringsgevaar te zorgen.

Inhoud arrest

Grolsch is een bierbrouwerij die verschillende soorten bier op de markt brengt. In 2013 heeft zij onder de naam Kornuit een nieuw soort pils op de markt gebracht. Kornuit is verkrijgbaar in supermarkten van verschillende ketens en in horecagelegenheden. Op 10 september 2013 is door Grolsch de naam Kornuit ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, als woordmerk voor bieren en andere dranken. Op 23 april 2018 heeft Grolsch tevens een beeldmerk ingeschreven. Lidl NL exploiteert, onder de naam Lidl, een groot aantal supermarkten in Nederland. Eind 2017/begin 2018 heeft Lidl bier laten ontwikkelen, dat zij eind oktober 2018 onder de naam Kordaat op de markt heeft gebracht. Kordaat is alleen verkrijgbaar in Nederlandse filialen van Lidl. Lidl verkoopt geen Kornuit. Op 5 juni 2018 is de domeinnaam kordaatbier.nl geregistreerd. Op 30 oktober 2018 is er ook een beeldmerk ingeschreven.

Grolsch is van mening dat Lidl met haar bier Kordaat inbreuk maakt op haar merkrechten. De naam en het beeldmerk zouden teveel lijken op haar bierlabel Kornuit. Volgens Lidl is er geen sprake van een inbreuk. De rechtsvraag die centraal staat in deze zaak, is aldus of Lidl met haar merk Kordaat inbreuk maakt op het merk Kornuit van Grolsch?

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat Lidl met haar bier Kordaat geen inbreuk maakt op de merkrechten van Grolsch. De rechtbank overweegt dat als een woord of beeld als woordmerk respectievelijk beeldmerk is ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, dat de houder op grond van art. 2.20 lid 1 BVIE een uitsluitend recht geeft Dit artikel bepaalt verder dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden. Om een inbreuk op een merkrecht in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE te kunnen aannemen, moet sprake zijn van overeenstemming tussen het ingeschreven merk en het teken dat wordt gebruikt door een derde. Volgens vaste rechtspraak dient de mate van overeenstemming te worden beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken. Daarbij gaat het om de totaalindruk op de gemiddelde consument, die door het merk en het teken wordt opgeroepen, rekening houdend met onder meer de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken. In het geval de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient een globale beoordeling te worden verricht om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming van deze merken, het betrokken publiek de merken met elkaar kan verwarren (sub b van art. 2.20 lid 1 BVIE) of een verband tussen deze merken legt (sub c van art. 2.20 lid 1 BVIE), omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk, bestaan.

Samengevat is de mate van gelijkenis op auditief vlak gering te noemen. Beide biernamen lijken enigszins op elkaar. Ze beginnen beide met ‘kor’ en eindigen op ‘t’, maar door het verschil in letters waarop de klemtoon ligt is te weinig overeenstemming om voor een gevaar van verwarring te zorgen. Ook op visueel vlak is overeenstemming in geringe mate aanwezig voor wat betreft het woord- en beeldmerk Kornuit in vergelijking tot het woord Kordaat en het woordmerk Kornuit in vergelijking tot het beeldmerk Kordaat, en ontbreekt de gelijkenis voor zover het de beeldmerken betreft. Er is dus te weinig overeenstemming om voor verwarringsgevaar te zorgen.