ECLI:NL:RBOBR:2023:214 (Schending zorgplicht casino)

Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2023, Schending zorgplicht casino
(ECLI:NL:RBOBR:2023:214)

Essentie

In deze zaak is de eiser een gokverslaafde man. Hij start een procedure tegen het casino waar hij altijd speelde, genaamd Hotel Gaming. Hierbij eist hij een schadevergoeding van 379.000 euro. Hotel Gaming had hem namelijk een onvrijwillig toegangsverbod moeten geven. Het casino was op de hoogte van het feit dat eiser een cocaïneverslaving had. Hiermee had eiser kunnen worden beschermd tegen de gokverliezen die hij heeft geleden.

Hotel Gaming heeft haar zorgplicht geschonden door eiser geen toegangsverbod te geven. Hierdoor is ze gehouden de schade te vergoeden die eiser heeft geleden.

Rechtsregel

Wanneer de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, dient deze volgens vaste rechtspraak op grond van artikel 6:97 BW te worden geschat. Deze schatting moet in lijn met de ten grondslag liggende gedachtegang worden gemotiveerd.

Verder overweegt rechtbank dat sprake is van een conditio sine qua non-verband tussen de schending van de zorgplicht door Hotel Gaming en de schade van eiser. Als aan eiser namelijk een toegangsverbod zou zijn opgelegd, had hij zijn geld niet kunnen besteden in het casino van Hotel Gaming.

Bovendien is geen sprake van eigen schuld van eiser. Voor eigen schuld is vereist dat sprake is van een fout van eiser waarvan Hotel Gaming in het kader van haar eigen onrechtmatige gedraging met goede reden een verwijt aan eiser kan maken. Dit is niet het geval. Hotel Gaming was namelijk bekend met het cocaïnegebruik van eiser en heeft hem afgezien daarvan de toegang tot het casino niet ontzegd. Het benodigde causale verband tussen de handelingen van eiser en de schade die het gevolg is van de fout van Hotel Gaming ontbreekt.

Inhoud uitspraak

Eiser heeft Hotel Gaming gedaagd voor de rechtbank en hierbij een schadevergoeding van 379.000 euro geëist. Dit omdat Hotel Gaming eiser geen onvrijwillig toegangsverbod heeft gegeven terwijl ze op de hoogte was van het cocaïnegebruik van eiser. In het tussenvonnis is vastgesteld dat Hotel Gaming haar zorgplicht daarmee heeft geschonden.

Volgens de rechtbank geven de stellingen van de eiser te weinig aanknopingspunten voor een nauwkeurige vaststelling van de omvang van de schade. Dit betekent niet dat de vordering van eiser geheel moet worden afgewezen. In het tussenvonnis is namelijk al overwogen dat het aannemelijk is dat eiser schade heeft geleden. De rechtbank moet de omvang van de schade op grond van artikel 6:97 BW schatten. Hierbij neemt de rechtbank een inkomen dat ongeveer gelijk is aan het op dat moment geldende minimumloon (1.500 euro per maand) als uitgangspunt. Eiser heeft namelijk geen inzicht gegeven in zijn inkomensgegevens. Aangenomen wordt dat eiser een substantieel deel (30%) van zijn inkomen heeft gebruikt om zijn drugsverslaving te bekostigen en de rest gebruikte om in het casino te spelen (1.000 euro per maand). De rechtbank begroot hierbij de schade op een totaalbedrag van 5.000 euro, omdat het gaat om een periode van zes maanden en de eiser ook enige winst zal hebben gemaakt.

Hotel Gaming voert aan dat geen causaal verband bestaat tussen de schending van de zorgplicht en de gestelde omvang van de schade. De schade zou volgens haar namelijk ook zijn ontstaan als ze het toegangsverbod zou hebben opgelegd. Eiser zou dan naar een ander casino zijn gegaan. Volgens de rechtbank kan er niet van uit worden gegaan dat eiser zijn geld in andere casino’s verloren zou hebben als Hotel Gaming wel aan haar zorgplicht zou hebben voldaan. Bij andere casino’s zou eiser namelijk ook de toegang zijn geweigerd wegens zijn drugsgebruik.

Hotel Gaming heeft ook een beroep gedaan op de eigen schuld van eiser ter beperking van haar verplichting tot schadevergoeding. Eiser had namelijk cocaïne gebruikt tijdens zijn bezoeken aan het casino, terwijl hij ermee bekend was dat dit verboden is. Eiser zou hiermee een onrechtmatige daad hebben uitgelokt. Volgens de rechtbank kan Hotel Gaming de door eiser geleden schade niet afwentelen op eiser door te stellen dat hij cocaïne gebruikt heeft in het casino. Hotel Gaming was namelijk bekend met het cocaïnegebruik van eiser en heeft hem desondanks de toegang tot het casino niet ontzegd. Het beroep op eigen schuld slaagt niet.

De rechtbank verklaart dat Hotel Gaming onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van eiser. Hotel Gaming wordt veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 5.000 euro . Ook wordt ze veroordeeld in de proceskosten.