ECLI:NL:RBMNE:2022:1768 (Femmes For Freedom eist handhaving tegen Stichting alFitrah)

Rechtbank Midden-Nederland, 10 mei 2022, beroep tegen de beslissing om niet handhavend op te treden tegen Stichting alFitrah en de imam van de moskee
(ECLI:NL:RBMNE:2022:1768)

Essentie

Stichting Femmes For Freedom dient in 2020 een handhavingsverzoek in tegen de Stichting alFitrah. Hierin verzoekt zij dat de moskee gesloten wordt en er een gebiedsverbod ingesteld wordt tegen de voorzitter van de stichting. Daarnaast verzoekt zij dat de website van de stichting uit de lucht gehaald wordt. De activiteiten van Stichting alFitrah zouden volgens Femmes For Freedom inbreuk maken op vrouwenrechten en de openbare orde verstoren. Daarnaast worden er volgens Femmes For Freedom strafbare feiten gepleegd door de stichting.

Rechtsregel

De artikelen 172 en 174 van de Gemeentewet hebben betrekking op de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Dit bestaat uit het feitelijk herstellen en bewaren van de openbare orde, hiermee wordt bedoeld het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven ter plaatse. Bij het handhaven hiervan gaat het dan ook om ingrijpen van de burgemeester bij een verstoring van de normale gang van zaken in of aan de openbare ruimte.

Inhoud uitspraak

In 2020 heeft Stichting Femmes For Freedom (hierna: eiseres) een verzoek tot handhaving ingediend, waarin zij verzocht handhavend op te treden tegen Stichting alFitrah (hierna: de Stichting). Eiseres stelt dat de activiteiten van de Stichting de openbare orde verstoren, en dat er strafbare feiten worden gepleegd door de Stichting. Daarnaast stelt eiseres dat de activiteiten van de Stichting inbreuk maken op de rechten van vrouwen. Deze rechten zijn in de artikelen 3, 8 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) te vinden. Als laatste heeft eiseres gewezen op de verplichting van de overheid om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en bestrijden op grond van het Verdrag van Istanbul.

Eiseres verzocht de moskee te sluiten op grond van artikelen 172 en 174 van de Gemeentewet. Daarnaast verzocht zij om aan de voorzitten van de Stichting een gebiedsverbod op te leggen op grond van artikel 172a Gemeentewet. Als laatst verzocht eiseres de website die door de Stichting gebruikt wordt stil te leggen of onbereikbaar te maken.

Oordeel Rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat voor wat betreft de sluiting van de moskee en het gebiedsverbod op de voorzitter, eiseres geen procesbelang meer heeft. De Stichting is sinds oktober 2021 niet meer gevestigd in de moskee. Omdat de sluiting en het gebiedsverbod betrekking hebben op dat specifieke pand, heeft eiseres hier geen procesbelang meer bij wanneer de Stichting hier niet meer gevestigd is.

Voor wat betreft het stilleggen van de website en het beëindigen van de activiteiten van de Stichting, kijkt de rechtbank naar de uitleg van het begrip “openbare orde”. De artikelen 172 en 174 van de Gemeentewet hebben betrekking op de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Dit bestaat uit het feitelijk herstellen en bewaren van de openbare orde. Hiermee wordt in dit geval bedoeld het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven ter plaatse. Bij het handhaven hiervan gaat het om ingrijpen van de burgemeester bij een verstoring van de normale gang van zaken in de openbare ruimte.
De activiteiten van de Stichting en de website vallen naar oordeel van de rechtbank niet onder deze beschrijving van het verstoren van de openbare orde. De gemeente heeft daarom geen bevoegdheid om handhavend op te treden.

Het beroep tegen de beslissing van de gemeente wordt niet-ontvankelijk verklaard voor wat betreft de sluiting van de moskee en het gebiedsverbod van de voorzitter. Voor wat betreft het stilleggen van de activiteiten en de website van de Stichting wordt het beroep ongegrond verklaard.

TIP! Komt je bachelor- of masterscriptie eraan en zie je daar nu al tegenop? Geen nood, onze online scriptiecursus is terug! In twee intensieve middagen krijg jij de theoretische én praktische handvatten aangereikt om van jouw scriptie een succes te maken. Bekijk alle informatie hier.