ECLI:NL:RBMNE:2021:5218 (Geen toepassing subjectieve criterium bij afgifte VOG)

Rechtbank Midden-Nederland, 10 november 2021, Het belang van de samenleving weegt zwaarder bij het afgeven van een VOG dan het belang van de aanvrager
(ECLI:NL:RBMNE:2021:5218)

Essentie

Verweerder heeft de aanvraag van eiser voor een VOG afgewezen, omdat voldaan is aan het objectieve criterium van de beleidsregels. Voor toepassing van het subjectieve criterium ziet verweerder geen aanleiding, omdat het belang van de samenleving in dit geval zwaarder weegt dan het belang van eiser. Eiser gaat tegen dit besluit in beroep.

Rechtsregel

Voor het afwijzen van een VOG wordt allereerst gekeken naar het objectieve criteruim uit paragraaf 3.2 van de Beleidsregels VOG-NP-RP-2018: “Het objectieve criterium betreft de beoordeling of de justitiële gegevens die ten aanzien van de aanvrager zijn aangetroffen, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid waarvoor de VOG is aangevraagd.”

Wanneer hieraan voldaan is, kan nog gekeken worden naar het subjectieve criterium van paragraaf 3.3: “Op grond van het subjectieve criterium kan worden geoordeeld dat het belang dat een aanvrager heeft bij het verstrekken van de VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het door middel van het objectieve criterium vastgestelde risico voor de samenleving. In dat geval wordt de VOG afgegeven ondanks dat wordt voldaan aan het objectieve criterium.”

Inhoud

In het besluit van 7 april 2021 heeft verweerder de aanvraag van eiser tot afgifte van een VOG afgewezen. Verweerder heeft het bezwaar van eiser ongegrond verklaard. Hiertegen is eiser in beroep gegaan.

Eiser is in 2018 veroordeeld voor het medeplegen van een poging tot zware mishandeling. Daarnaast heeft eiser nog een strafzaak openstaan over een verdenking van het (mede)plegen van drugshandel. Eiser heeft een VOG aangevraagd om aan het werk te gaan als pedagogisch medewerker. Volgens verweerder vormen de strafbare feiten die eiser heeft gepleegd een belemmering voor een behoorlijke uitoefening van deze functie. Daarmee is voldaan aan het objectieve criterium (Beleidsregels VOG-NP-RP-2018). Er kan vervolgens nog gekeken worden naar het subjectieve criterium, wanneer het belang van de aanvrager bij afgifte van een VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving. Volgens verweerder is dit in dit geval niet van toepassing.

Eiser is van mening dat verweerder het subjectieve criterium wel toe had moeten passen. Hij stelt dat het eerder een verrijking voor de maatschappij zou zijn dan een risico wanneer hij in de gehandicaptenzorg aan het werk zou gaan. Daarnaast zou zijn reïntegratie geslaagd verlopen zijn. Als laatst stelt eiser dat zijn gevangenisstraf hem doen inzien dat het criminele pad niet goed voor hem is.

Conclusie rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat verweerder terecht het belang van de samenleving zwaarder heeft laten wegen dan het belang van eiser. Dat het strafbare feit uit 2018 al een paar jaren geleden is vormt ook geen gegrond argument. Voor een geweldsmisdrijf geldt namelijk een terugkijktermijn van 4 jaar als uitgangspunt. Daarnaast is eiser na dit feit nogmaals in contact gekomen met justitie, omdat er nog een strafzaak openstaat. De tijd hierna is volgens de rechtbank te kort om te kunnen concluderen dat het risico voor de samenleving voldoende is afgenomen.

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.