ECLI:NL:RBGEL:2022:2601 (Geen rechtvaardig beroep op grond van wetsvoorstel)

Rechtbank Gelderland, 24 mei 2022, Eventuele toekomstige wetgeving is geen rechtvaardiging voor nalaten betalen AOW
(ECLI:NL:RBGEL:2022:2601)

Essentie

Eiser heeft over een aantal jaren geheel of gedeeltelijk geen AOW-premie betaald. Er is een wetsvoorstel tot stand gekomen die de regeling eventueel zou wijzigen, waardoor hierdoor geen verplichte korting toepast hoeft te worden op het ouderdomspensioen bij nalaten van de betaling. De rechter oordeelt of de bepaling uit dit wetsvoorstel nu al toegepast kan worden op deze casus.

Rechtsregel

Dat er een wetsvoorstel tot wijziging van de desbetreffende wet- en regelgeving tot stand is gekomen, wil niet zeggen dat op basis van dit voorstel al een gegronde uitspraak gedaan kan worden. Omdat nog niet zeker is of en zo ja, op welke manier dit wetsvoorstel aangenomen gaat worden, is dit nog niet bindend.

Inhoud uitspraak

Eiser is door verweerder schuldig nalatig verklaard aan het betalen van de AOW-premie. Voor de jaren 2005 en 2006 is de nalatigheid gesteld op 4%, in 2008 en 2009 op 100%.  Door deze nalatigheid komt er een korting van 4% op het ouderdomspensioen, welke wordt gehandhaafd omdat het besluit inmiddels onherroepelijk geworden is.

Eiser voert aan dat hij de premies over 2005 en 2006 wel heeft betaald, en dat het hem niet bekend was dat hij deze niet betaald zou hebben. Hier is volgens hem niet over gecommuniceerd. Over 2008 en 2009 geeft eiser toe dat hij geen premie betaald heeft. Hij stelt echter dat dit niet het gevolg is van nalatigheid, maar van het faillissement van zijn onderneming in 2010.

Vervolgens beroept eiser zich op het vertrouwensbeginsel. Hij stelt dat verweerder hem in de gepubliceerde overzichten altijd gegarandeerd heeft dat hij 100% ouderdomspensioen zou krijgen, wat nu dus niet meer het geval is. Verweerder stelt dat aan deze overzichten geen rechten ontleend kunnen worden, wat eiser niet begrijpt. Eiser vraagt zich af waarom deze overzichten dan toch gepubliceerd worden. Omdat verweerder volgens eiser een kille en starre houding heeft, kon eiser zich niet verweren, waardoor hij van mening is dat er sprake is van grove nalatigheid aan de kant van verweerder.

Op grond van art. 13 lid 1 sub b AOW wordt op de toeslag een korting van 2% toegepast voor elk jaar dat de pensioengerechtigde schuldig nalatig is geweest de premie te betalen. De Sociale verzekeringsbank beslist dat van een schuldig nalaten sprake is, tenzij de premieplichtige kan aantonen dat er omstandigheden aanwezig waren waardoor het niet betalen hem niet toegerekend kan worden.

Conclusie rechter

De rechter oordeelt dat hij geen uitspraak kan doen over de vraag of eiser de premies destijds wel of niet betaald heeft, en of dit als gevolg van nalatigheid of het faillissement is geweest. Eiser is namelijk destijds niet in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar, waardoor de beslissing onherroepelijk is geworden.

Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt ook niet. Eiser heeft namelijk geen bewijsstukken om aan te tonen dat hem inderdaad gegarandeerd is dat hij altijd 100% ouderdomspensioen zou krijgen. De rechter merkt op dat de overzichten waar eiser op doelt vaak onder voorbehoud gepubliceerd worden, waardoor hier geen rechten aan ontleend kunnen worden. Er is dus geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel.

Als laatste heeft de rechtbank vastgesteld dat er onlangs een wetsvoorstel tot ‘Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen’ tot stand is gekomen. Omdat dit wetsvoorstel nog nieuw is en het nog niet duidelijk is of de wet- en regelgeving zal wijzigen in het voordeel van eiser, kan de rechtbank nog niet op grond van de voorgestelde wetgeving beslissen.

Voor zover eiser heeft betoogd dat er een onzorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden, slaagt dit beroep niet. Er is namelijk sprake van dwingend recht, waardoor verweerder verplicht is de korting op het ouderdomspensioen toe te passen.

Het beroep is ongegrond verklaard.

TIP! Komt je bachelor- of masterscriptie eraan en zie je daar nu al tegenop? Geen nood, onze online scriptiecursus is terug! In twee intensieve middagen krijg jij de theoretische én praktische handvatten aangereikt om van jouw scriptie een succes te maken. Bekijk alle informatie hier.