ECLI:NL:RBDHA:2017:14150 (Inzage mobiele telefoons bij inval ACM)

Inzage mobiele telefoons bij inval ACM, Rechtbank Den Haag 22 november 2017
(ECLI:NL:RBDHA:2017:14150)

Door Claire Zuidema

Essentie
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag mobiele telefoons met daarop privégegevens inzien en kopiëren tijdens een bedrijfsbezoek in het kader van een onderzoek naar een overtreding van de Mededingingswet en/of het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

Rechtsregel
Het recht op privacy van bedrijven en haar medewerkers weegt minder zwaar, mits er voldoende waarborgen zijn om te voorkomen dat de ACM inzage verkrijgt in gegevens zonder dat zij daartoe gerechtigd is.

Als waarborg is vereist dat, ingeval het onderzochte bedrijf tijdens het onderzoek niet in staat wordt gesteld kennis te nemen van de inhoud van de inbeslaggenomen documenten en ook niet om de inbeslagname ter discussie te stellen, de kans wordt geboden om achteraf op concrete en effectieve wijze de rechtmatigheid van de inbeslagname aan te vechten dan wel vernietiging van de digitale documenten te verzoeken.

Inhoud uitspraak
Eiser is een Naamloze Vennootschap. De ACM heeft een bedrijfsonderzoek verricht naar mogelijke overtredingen van artikel 6 van de Mededingingswet en/of artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voor onder andere het afstemmen van inschrijfgedrag en het maken van afspraken over het verdelen van de markt, gebieden en/of klanten.

De ACM heeft tijdens het bedrijfsbezoek onder meer inzage gevorderd in de mobiele telefoons van zes medewerkers van eiser, waarbij de ACM ter plaatse een integrale kopie van de op die telefoons aanwezige gegevens heeft gemaakt (met uitzondering van gegevens betreffende video, audio en ringtones). Eiser heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

De ACM heeft aangegeven dat de gekopieerde gegevens worden onderzocht door forensische IT-specialisten die geen deel uitmaken van het onderzoeksteam. De gekopieerde gegevens worden geselecteerd door aan de hand van zoektermen een automatisch uitgevoerde selectie te maken van de gegevens. Daarnaast kon eiser aangeven welke bestanden geprivilegieerde correspondentie betroffen. Voorts heeft de ACM toegezegd dat zij de digitale gegevensdrager waarop zich de gekopieerde bestanden bevinden in een kluis zal bewaren en de gegevens pas zal ontsluiten nadat de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak heeft gedaan.

Eiser vordert primair om de ACM te gebieden de van de mobiele telefoons gekopieerde gegevens te vernietigen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de ACM voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij haar onderzoeksbevoegdheden heeft ingezet op een wijze die overeenkomt met de strekking van de daaraan ten grondslag liggende wetgeving. Aan eiser is medegedeeld op welke wettelijke grondslag de overtreding gebaseerd is, de wijze waarop dit zou zijn geschied en het tijdvak waarbinnen dit zou hebben plaatsgevonden.

Voorts heeft de ACM een kopie gegeven van de geselecteerde gegevens en heeft eiser in staat gesteld aan te geven welke gegevens naar haar mening ten onrechte in die selectie zijn opgenomen. Van belang hierbij is dat de ACM ter zitting heeft verklaard dat ook de personen van wie de mobiele telefoon is gekopieerd zelf in de gelegenheid zijn om aan te geven waarom dit niet-zakelijke gegevens zouden betreffen zonder dit eerst aan eiser te melden. Volgens de voorzieningenrechter is de privacy van de betrokken personen hiermee voldoende gewaarborgd.

De voorzieningenrechter wijst de vordering van eiser af en veroordeelt deze in de kosten van het geding.