ECLI:NL:RBAMS:2024:2096 (Gebrekkige camper)

Rechtbank Amsterdam, 5 april 2024, Gebrekkige camper
(ECLI:NL:RBAMS:2024:2096)

Rechtsregel

De verkoper is verplicht om bij een consumentenkoop te voldoen aan de informatieverplichtingen.

Essentie

Bij consumentenkoop moeten verkopers de nodige informatie verstrekken; ernstige schendingen kunnen leiden tot vermindering van de betalingsverplichting. Bovendien moet de rechter ambtshalve toetsen op eventuele oneerlijke bedingen in de overeenkomst.

Inhoud

Feiten

Op 1 maart 2023 heeft eiseres een gebruikte camper gekocht van gedaagde voor een bedrag van 35.000 euro. De camper was destijds vier jaar oud en had een kilometerstand van tachtigduizend kilometer. Tijdens de koop werd mondeling overeengekomen dat de camper in goede staat verkeerde en geschikt was voor langdurig gebruik.

Kort na de aankoop begon de camper echter problemen te vertonen. Binnen enkele dagen viel de motor herhaaldelijk uit en maakte hij abnormale geluiden. Eiseres heeft gedaagde onmiddellijk op de hoogte gesteld van deze problemen en verzocht om herstel. Gedaagde heeft toegezegd de problemen te zullen onderzoeken en indien nodig te herstellen.

Ondanks de toezeggingen van gedaagde zijn de problemen met de camper niet opgelost. De camper vertoonde onder andere lekkages, problemen met de versnellingsbak en ernstige motorproblemen, zoals een defecte verstuiver en een scheur in de cilinderkop. Bovendien bleek het EGR-systeem van de camper niet naar behoren te functioneren.

Eiseres heeft gedaagde herhaaldelijk schriftelijk en mondeling verzocht om de gebreken te herstellen en heeft daarbij een redelijke termijn gesteld. Ondanks deze verzoeken en de verstreken termijn heeft gedaagde nagelaten om de gebreken te herstellen of enige actie te ondernemen om eiseres tegemoet te komen.

Als gevolg van de gebreken aan de camper heeft eiseres aanzienlijke schade geleden. Ze heeft extra kosten moeten maken voor alternatief vervoer. Daarnaast heeft eiseres kosten gemaakt voor motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremies voor de camper, terwijl ze deze niet heeft kunnen gebruiken vanwege de gebreken. Tot slot heeft eiseres ook transportkosten moeten maken in verband met het verplaatsen van de camper naar een garage voor onderzoek en eventuele reparatie.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft vastgesteld dat de camper die eiseres van gedaagde heeft gekocht, aanzienlijke gebreken vertoonde die niet alleen het gebruik ervan belemmerden, maar ook resulteerden in aanzienlijke financiƫle schade voor eiseres. Ondanks herhaalde verzoeken van eiseres heeft gedaagde nagelaten om de gebreken te herstellen of enige compensatie aan te bieden.

De rechtbank oordeelt dat gedaagde de wettelijke garantie op de camper heeft geschonden door een product te leveren dat niet voldeed aan de redelijke verwachtingen van de koper. De camper vertoonde ernstige gebreken kort na de aankoop. Hierdoor is gedaagde aansprakelijk voor de schade die eiseres heeft geleden als gevolg van de gebreken aan de camper. Deze schade omvat niet alleen de kosten van reparatie en diagnose, maar ook de kosten van alternatief vervoer, motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremies, evenals transportkosten.

Op grond van deze bevindingen heeft de rechtbank besloten dat gedaagde verplicht is om eiseres te compenseren voor de geleden schade. Gedaagde is veroordeeld tot betaling van een geldbedrag ter hoogte van de geleden schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van ingebrekestelling. Bovendien heeft de rechtbank gedaagde veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van eiseres, aangezien gedaagde in het ongelijk is gesteld.