ECLI:NL:RBAMS:2019:9004 (Behandeling laserkliniek)

Rechtbank Amsterdam, 2 december 2019, Behandeling laserkliniek
(ECLI:NL:RBAMS:2019:9004)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Eiseres heeft bij een laserkliniek tijdens een laserbehandeling van de huid brandwonden opgelopen. De laserkliniek heeft niet als goed opdrachtnemer gehandeld op grond van art. 7:401 BW.

Rechtsregel

De kantonrechter oordeelt in deze zaak over de vraag of de laserkliniek is tekortgeschoten in haar verplichtingen en of zij aansprakelijk is voor de door eiseres gestelde gevolgen van de behandeling.

Het toetsingskader dat bij de beoordeling zal worden gebruikt is het handelen als goed opdrachtnemer op grond van artikel 7:401 BW. De overeenkomst tussen partijen kan niet worden gezien als geneeskundige behandelingsovereenkomst op grond van artikel 7:446 BW. Dit omdat de kliniek geen geneeskundig beroep of bedrijf uitoefent. Er zijn geen handelingen verricht op het gebied van geneeskunst. De gedane verrichtingen zijn niet gericht op het genezen of voorkomen van een ziekte of beoordelen van gezondheidstoestand of verpleging/verzorging (art. 7:446 lid 2 sub a BW). Andere handelingen, zoals zuiver cosmetische handelingen, moeten worden verricht door een arts of tandarts (art. 7:446 lid 2 sub b BW).

Inhoud

Eiseres is begonnen met laserbehandelingen voor het ontharen van verschillende lichaamsdelen.  De afspraken zijn vastgelegd in een intakeformulier wat is ingevuld en ondertekend. In de algemene voorwaarden zijn bepalingen opgenomen waarin vermeld wordt dat de laserkliniek niet aansprakelijk is voor verbranding, huidbeschadiging of huidreacties als gevolg van de laserbehandeling en tevens niet voor pigmentatie op de huid. Een verklaring is ondertekend waarin vermeld staat dat eiseres op de hoogte is gesteld van de mogelijke risico’s en dat algemene voorwaarden zijn gelezen en dat eiseres hiermee akkoord gaat.

De eerste vijf behandelingen verliepen goed. Na de zesde behandeling heeft eiseres contact opgenomen met de kliniek met de mededeling dat zij brandwonden had opgelopen tijdens de behandeling. De kliniek acht zichzelf niet aansprakelijk voor de geleden schade. Eiseres heeft vervolgens een medische specialist ingeschakeld om onderzoek te doen naar de brandwonden.

Het handelen van de laserkliniek als goed opdrachtnemer is een belangrijk punt van de gevolgen van behandeling. De door eiseres ingeschakelde deskundige stelt op grond van foto’s van de onderbenen dat het beeld goed past bij eerstegraads of tweedegraads brandwonden. Uit de verklaring van de huidtherapeute van de kliniek volgt dat de gevolgen die eiseres heeft gehad van de behandeling niet behoren tot het normale risico. De huidtherapeute spreekt over blaarvorming en/of pigmentatie als complicatie in uitzonderlijke gevallen. Zij heeft het bovendien niet over tweedegraads brandwonden die maanden later nog rode plekken geven.

Verder is van belang dat de deskundige stelt dat de brandwonden van eiseres niet het gevolg horen te zijn van een adequaat uitgevoerde laserbehandeling. Daar komt bij dat de kliniek op haar website adverteert dat de behandeling pijnloos is en dit in het intakeformulier en op facturen vermeldt. Dat strookt niet met de huidige stelling dat onderhavige brandwonden een risico vormen. Eiseres behoorde daarom niet op de hoogte te zijn van het risico op de ervaren gevolgen met ondertekening van de verklaring.

De laserkliniek wordt door de kantonrechter aansprakelijk geacht voor de schade die eiseres heeft opgelopen. Zij is tekortgeschoten in haar verplichtingen door geen pijnloze behandeling te bieden en op een zodanige manier te behandelen waardoor zij brandwonden heeft opgelopen. Deze tekortkoming kan worden toegerekend en daarom moet de laserkliniek zowel de materiële en immateriële schade vergoeden.