ECLI:NL:RBAMS:2019:3788 (Snorfietsers naar de rijbaan met helmplicht)

Rb. Amsterdam, 29 mei 2019, Snorfietsers naar rijbaan
(ECLI:NL:RBAMS:2019:3788)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Eisers hebben beroep ingesteld tegen het verkeersbesluit ‘’snorfietsers naar de rijbaan met helmplicht’’ van gemeente Amsterdam. Volgens hun verslechtert de verkeersveiligheid door het besluit.

Het besluit is op 11 december 2018 genomen en houdt in dat per 8 april 2019 de snorfietsers, binnen de ring A10, naar de rijbaan moeten en verplicht zijn tot het dragen van een helm.

Rechtsregel

De rechtbank dient zich te buigen over de volgende vragen:
– Zijn eisers belanghebbenden?
– Heeft verweerder deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd waarom het verkeersbesluit is genomen?
– Heeft verweerder een juiste belangenafweging gemaakt?

Rechtbank beoordeelt allereerst of eisers als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt op grond van art. 1:2 lid 1 Awb. Volgens de rechtbank is dat het geval. Het verkeersbesluit heeft een ruime werking. Daarom worden de eisers als belanghebbenden aangemerkt. Daarom zal de rechtbank het verkeersbesluit inhoudelijk beoordelen.
Verweerder heeft aangegeven dat met het nemen van het verkeersbesluit de belangen (genoemd in art. 14 Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer) zijn ingediend.

Rechtbank oordeelt uiteindelijk dat de mogelijk nadelige gevolgen voor snorfietsers van het verkeersbesluit niet onevenredig zijn in verhouding tot het verbeteren van de verkeersveiligheid en het beheersen van de drukte op de fietspaden. Het beroep is ongegrond.

Inhoud uitspraak

Het verkeersbesluit is op 8 april 2019 in werking getreden. De meeste vrij liggende fietspaden binnen Ring A10 mogen niet meer bereden worden door snorfietsers. Deze moeten naar de rijbaan en vanwege de veiligheid moeten de snorfietsers en passagiers een helm dragen.

Volgens art. 1:2 lid 1 Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. De betrokkene moet een eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar, actueel en voldoende zeker en een rechtstreeks betrokken belang hebben. (de OPERA-critirea)

De rechtbank stelt dat verkeersbesluiten kunenn worden onderscheiden naar omvang van hun werkingsgebied. Aan de andere kant zijn er verkeersbesluiten met een zeer ruime werking. Het verkeersbesluit in deze uitspraak heeft een ruime werking. Het verkeersbesluit heeft betrekking tot alle vrijliggende fietspaden binnen de Ring A10. Dit is naar oordeel van de rechtbank een voldoende individueel belang, gelet op de ruime werking. Eisers zijn daarom als belanghebbenden aan te merken.

Verweerder heeft aangevoerd dat het verplaatsen van de snorfietsers naar de rijbaan de verkeersveiligheid verbetert. Tevens heeft verweerder aannemelijk gemaakt dat het verplaatsen van de snorfietsers naar de rijbaan van invloed is op drukte op de fietspaden.

Rechtbank is van oordeel dat de door verweerder gemaakte belangenafweging niet onredelijk is. Het gaat om een relatief beperkte maatregel. Snorfietsers worden niet verboden binnen de Ring A10, maar enkel van de meest vrijliggende fietspaden. Verweerder heeft rekening gehouden met aspecten die van belang zijn voor verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Op sommige wegen verandert er niks voor snorfietsers. De helmplicht is ook voor hun verkeersveiligheid.

Verder is van belang dat op de meeste wegen binnen de Ring A10 de maximale toegestane snelheid van 50 km/uur niet wordt gehaald.

Door bovenstaande redenen komt de rechtbank tot de conclusie dat de mogelijk nadelige gevolgen van het verkeersbesluit voor de snorfietsers niet onevenredig zijn in verhouding tot het daarmee te dienen doel. Verweerder heeft voldoende gewaarborgd dat snorfietsers niet onevenredig door het verkeersbesluit worden getroffen.

Het verkeersbesluit wordt gerechtvaardigd.