ECLI:NL:RBAMS:2018:4237 (Overeenkomst vernietigbaar wegens vage formuleringen)

Overeenkomst vernietigbaar wegens vage formuleringen, Rb 18 juni 0218
(ECLI:NL:RBAMS:2018:4237)

Door Jay Irfan

Essentie

Deze zaak in eerste aanleg gaat over een man (gedaagde) die op de site Tickets4U (eiser/handelaar) acht kaartjes zou hebben gekocht voor een evenement in de Heineken Music Hall, maar deze niet hoeft te betalen wegens een misverstand in het elektronisch bestelproces.

Rechtsregel

Het geschil in deze zaak gaat over de toepassing van art. 6:230v (lid 3) BW. In dit artikel is bepaald dat het elektronische bestelproces op zodanige wijze moet zijn ingericht dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare manier duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Als de aanvaarding geschiedt door gebruik van een knop of een soortgelijke functie, dan is volgens het artikel aan de vorige zin voldaan als bij het plaatsen van de bestelling in niet voor misverstand vatbare termen en op een goed leesbare manier blijkt dat de aanvaarding een betalingsverplichting aan de handelaar inhoudt. Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare manier aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede “bestelling met betalingsverplichting” wordt aangemerkt als een ondubbelzinnige verklaring zoals bedoeld in het artikel.

Een overeenkomst in strijd met het bovenstaande is vernietigbaar. De vraag is of de eiser heeft voldaan aan het vereiste dat gedaagde het aanbod niet kon aanvaarden dan nadat hem op ondubbelzinnige wijze duidelijk was gemaakt dat zijn bestelling bij Tickets4U een betalingsverplichting inhield.

De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Daarmee komt aan gedaagde een beroep op vernietiging toe en de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst komen te vervallen.

Inhoud vonnis

Eiser stelt dat gedaagde op 15 oktober 2014 via zijn website Tickerts4U acht kaarten heeft besteld voor het evenement ‘Hardwell Presents Revealed Recordings @ ADE – Heineken Music Hall Amsterdam’, maar de verschuldigde kosten nooit heeft betaald. Eiser heeft schade geleden omdat hij de kaarten niet aan iemand anders heeft kunnen verkopen en eist daarom – conform art. 6:74 BW – een schadevergoeding ter hoogte van de hoofdsom ad 328,50 euro. Omdat gedaagde alle aanmaningen heeft genegeerd, is de vordering uit handen gegeven en komt bovenop de hoofdsom een bedrag van 49,28 euro aan buitengerechtelijke incassokosten alsmede wettelijke rente en de proceskosten.

Gedaagde stelt op zijn beurt dat hij nooit de intentie heeft gehad om de kaarten te kopen. Hij wilde slechts even kijken of de kaarten nog beschikbaar waren zodat hij dit kon doorgeven aan zijn vrienden. Gedaagde geeft aan op de website alleen gezocht te hebben naar informatie over het betreffende evenement, waaronder de prijs voor de kaarten en de bijkomende servicekosten. Om deze kosten te kunnen bekijken, moesten een aantal stappen worden doorlopen. Gedaagde heeft dit gedaan onder een valse naam en adres, waarna hij een bericht kreeg dat de tickets voor hem waren gereserveerd. Gedaagde heeft de volgende ochtend meteen gebeld om de bestelling te annuleren. Verder heeft gedaagde dezelfde dag een klachtbrief geschreven, waarop hij pas op 2 juni 2016 een reactie kreeg. Gedaagde heeft de tickets nooit ontvangen. Het was immers niet zijn intentie om de kaarten te kopen. Gedaagde betwist de vordering en geeft voorts aan dat niet is voldaan aan art. 6:230v BW en wijst de rechtbank tot slot op de vele klachten die op internet te vinden zijn over Tickets4U.

De rechtbank is van oordeel dat art. 6:230v BW is geschonden, met name het derde lid. Daarom kan gedaagde een beroep doen op vernietiging van de overeenkomst. De verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst komen te vervallen en de rechtbank wijst de vordering van eiser af.