ECLI:NL:HR:2016:2283 (Stroomkabels)

Stroomkabels, 7 oktober 2016
(ECLI:NL:HR:2016:2283)

Door Austin Ellinor

Essentie
Het arrest Stroomkabels gaat over aansprakelijkheid van de wegbeheerder. In casu draait het om de vraag of de benadeelde vrouw de wegbeheerder (de gemeente) aansprakelijk kan stellen voor de schade die zij heeft geleden door het struikelen over stroomkabels die afkomstig waren uit een elektriciteitskast die aan de gemeente toebehoorde. Dit wordt gedaan aan de hand van art. 6:174, art. 6:162 BW en de kelderluikcriteria.

Rechtsregel
De wegbeheerder heeft de plicht om te zorgen dat de weg veilig is en geen gevaar vormt voor personen of zaken. Of een weg voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld, dient te worden beantwoord aan de hand van het te verwachten gebruik en de bestemming. Stroomkabels op de weg leiden niet tot een ‘gebrek aan de weg’ in de zin van art. 6:174 BW. De wegbeheerder kan echter wel aansprakelijk zijn wegens schending van de zorgplicht op grond van 6:162 BW. Dit wordt aan de hand van de Kelderluik-criteria bepaald.

Inhoud casus
Een vrouw komt op de stoep ten val doordat zij struikelde over stroomkabels. Deze stroomkabels waren verbonden aan een elektriciteitskast die toebehoorde aan de gemeente. Als gevolg hiervan loopt de vrouw ernstig letsel op. Zij spreekt daarop de gemeente aan.

De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente als wegbeheerder ervoor moet zorgen dat de weg veilig is. Deze aansprakelijkheid is op grond van art. 6:174 BW beperkt tot gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de weg. De aanwezigheid van stroomkabels op een openbare weg behoort hier dus niet toe.

Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat de gemeente ook een algemene zorgplicht heeft. Op grond van art. 6:162 BW kan de gemeente dus wel aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden als gevolg van het tekortschieten in de zorg. Dit moet worden bepaald aan de hand van de Kelderluik-criteria. De Hoge Raad stelt dat in casu niet onrechtmatig is gehandeld door de gemeente en derhalve er geen sprake is van aansprakelijkheid op grond van art. 6:162. Zo is bijvoorbeeld de kans dat voetgangers struikelen over een zichtbare kabel en daar een groot ongeluk uit ontstaat erg klein. Tevens is niet gebleken dat de gemeente veiligheidsmaatregelen had kunnen treffen die het ongeluk hadden kunnen voorkomen. De ernst en risico van een ernstig ongeval was niet zo groot dat de gemeente verregaande maatregelen had moeten treffen. De Hoge Raad stelt de vrouw dus in het ongelijk.