ECLI:NL:HR:2013: BZ8766 (Bruscom)

Hoge Raad 26 april 2013, recht op nadere bewijslevering ten aanzien van hetzelfde feitencomplex na enquête
(ECLI:NL:HR:2013: BZ8766)

Essentie

In dit arrest gaat het om de vraag of een partij wiens stellingen voorshands bewezen zijn geacht, recht heeft op nadere bewijslevering ten aanzien van hetzelfde feitencomplex na enquête.

Rechtsregel

In het geval een partij van wiens stellingen voorshands bewezen zijn geacht door de rechter in staat is geweest haar aanspraak op nadere bewijslevering ten aanzien van het betrokken feitencomplex te verwezenlijken, maar van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, hoeft zij niet meer tot bewijslevering te worden toegelaten ter zake van dat feitencomplex naar aanleiding van een bewijsaanbod dat voorafgaand aan de bewijslevering is gedaan. Dat geldt ook als zij na het getuigenverhoor opnieuw bewijs aanbiedt met betrekking tot dat feitencomplex of verzoekt om te worden toegelaten tot nadere bewijslevering voor het geval de rechter haar wederpartij geslaagd acht in het ontzenuwen van het voorshands gegeven bewijsoordeel.

Bovenstaande kan anders zijn als het nadere bewijsaanbod betrekking heeft op nieuw bewijsmateriaal of nieuwe feiten. Ook geldt bovenstaande slechts binnen dezelfde instantie. Indien bewijslevering in eerste aanleg heeft plaatsgevonden en in hoger beroep opnieuw of alsnog bewijs wordt aangeboden van het betrokken feitencomplex, prevaleert de herkansingsfunctie van het hoger beroep.

Inhoud arrest

Eiser heeft geen gebruikgemaakt van haar recht om in contra-enquête getuigen te horen en heeft vervolgens bij memorie van antwoord na enquête uitgebreid gereageerd op de bewijslevering door verweerder. Ook betoogt eiser dat verweerder niet is geslaagd in het tegenbewijs. Echter, eiser is in de memorie van antwoord niet opgekomen tegen het oordeel van het gerechtshof dat verweerder in de gelegenheid is gesteld tegenbewijs te leveren en heeft daarin voorts het standpunt ingenomen dat zij zowel in eerste aanleg als in hoger beroep haar stellingen uitgebreid en gemotiveerd heeft uiteengezet.