ECLI:NL:HR:2010:BL2134 (belastingschuld geen artikel 1:85 schuld)

Hoge Raad 21 mei 2010, belastingen geheven naar inkomen zijn geen uitgaven zoals bedoeld in artikel 1:85 BW
(ECLI:NL:HR:2010:BL2134)

Essentie

In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat belastingen die zijn geheven naar het inkomen geen uitgaven zijn ten behoeve van de gewone gang van de huishouding zoals bedoeld in artikel 1:85 BW.

Rechtsregel

Uit artikel 1:85 BW volgt dat een echtgenoot naast de andere voor het geheel aansprakelijk is voor schulden die voortvloeien uit door de andere echtgenoot aangegane verbintenissen, ten behoeve van de gewone gang van de huishouding.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat betaling van een belastingschuld geen uitgave ten behoeve van de gewone gang van de huishouding is.

Inhoud

Belanghebbende is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met B (hierna: de echtgenoot) tot ontbinding van het huwelijk op 28 april 2004. Belanghebbende heeft op 9 juni 2004 afstand gedaan van de huwelijksgoederengemeenschap door inschrijving van een daartoe strekkende akte in het huwelijksgoederenregister ter griffie van de rechtbank.

Gedurende het huwelijk dreef de echtgenoot een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Hij heeft over de jaren 1996 tot en met 2002 belasting- en premieschulden onbetaald gelaten voor een bedrag vaan ruim € 68.000,00. Belanghebbende is bij beschikking op grond van artikel 1:102 BW aansprakelijk gesteld voor de helft van deze belastingaanslagen, omdat de echtgenoot onvoldoende verhaalsmogelijkheden bood.

Voor het gerechtshof was in geschil of belanghebbende terecht aansprakelijk is gesteld. Het gerechtshof heeft die vraag ontkennend beantwoord en de Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard.