ECLI:NL:HR:2008:BC6157 (Rijswijkse Stoeptegelmoord)

HR 18 maart 2008, LJN BC6157 (Rijswijkse Stoeptegelmoord)
(ECLI:NL:HR:2008:BC6157)

Door Jay Irfan

Essentie

Dit arrest gaat over het medeplegen zonder dat de verdachte zelf uitvoeringshandelingen verricht. Drie jongens gooien een stoeptegel naar beneden vanaf een viaduct. Bij het gooien van de stoeptegel komt deze tegen de voorruit van een auto met als gevolg dat de bestuurster overlijdt. Eén van de verdachten wordt vervolgd voor het medeplegen van moord. Dit is nu net de verdachte die de tegel niet heeft gegooid en dus ook geen uitvoeringshandeling heeft verricht.

Rechtsregel

De rechtsvraag in deze zaak was de volgende: “ Is er sprake van medeplegen ondanks dat de verdachte zelf geen uitvoeringshandeling heeft verricht? “ De rechtbank vond van wel en de verdachte werd veroordeeld voor het medeplegen van moord. Het hof was het hier niet mee eens en de verdachte werd in hoger beroep vrijgesproken. Het hof overwoog dat de verdachte geen uitvoeringshandelingen heeft verricht en dat tevens niet kan worden bewezen dat hij heeft ingestemd met het gooien van de stoeptegel. Het hof zag ook geen andere feiten en omstandigheden die duidden op een volledige en nauwe samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten. De Hoge Raad bevestigde deze uitspraak, hoewel daarbij werd geoordeeld dat een bewuste en nauwe samenwerking die leidt tot medeplegen ook stilzwijgend kan geschieden. In casu was hier echter geen sprake van.

Inhoud arrest

Op een dag besloten drie jongens om een stoptegel vanaf het viaduct dat over de rijksweg A4 loopt naar beneden te gooien. Voorafgaand aan de stoeptegel hadden deze jongens al een zak puin naar beneden gegooid, die op een vrachtwagen terecht kwam. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij, maar het volgende slachtoffer had minder geluk. De stoeptegel kwam op de voorruit van een auto terecht, ten gevolge waarvan de bestuurster van die auto vrijwel direct overleed. Eén van de verdachten wordt hierna vervolgd voor het medeplegen van moord.

Deze verdachte wordt het ten laste gelegd dat ” hij op of omstreeks 9 januari 2005 te (gemeente) Rijswijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, althans na een tevoren genomen besluit, in ieder geval anders dan in een opwelling, een (deel van een) (stoep)tegel gepakt en/of (vervolgens) die (stoep)tegel in enige stukken (kapot)gegooid en/of (vervolgens) zich met een of meer deel/delen van die (stoep)tegel, althans een of meer brok(ken)/stuk(ken) steen, op een brug/viaduct (over de auto(snel)weg A4) begeven en/of vervolgens) dit/deze (deel/delen van die stoeptegel) vanaf genoemde brug/viaduct gegooid, althans laten vallen, op/tegen de (voor)ruit van een op de auto(snel)weg A4 rijdende (personen)auto, waarbij dat, althans een, deel (van die (stoep)tegel) door de (voor)ruit van genoemde (personen)auto en/of op/tegen het gezicht/hoofd van de zich in genoemde (personen)auto bevindende [slachtoffer] kwam, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden.”

De verdachte werd in eerste aanleg veroordeeld voor het medeplegen van moord. Het hof sprak de man vrij en motiveerde dit besluit als volgt: ” Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair (…) is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Voor wat betreft het onder 1 primair (…) tenlastegelegde overweegt het hof met name dat verdachte geen uitvoeringshandeling heeft verricht en dat evenmin is komen vast te staan dat hij instemde met het gooien van de stukken stoeptegel. Ook van andere feiten of omstandigheden die zouden moeten leiden tot het oordeel dat op laatstgenoemd punt sprake is geweest van een nauwe en volledige samenwerking tussen verdachte en de beide medeverdachten is onvoldoende gebleken. ”

Deze uitspraak werd door de Hoge Raad bekrachtigd.