ECLI:NL:HR:2008:BC:2793 (Chubb/ Dagenstead)

Hoge raad, 16 mei 2008, uitleg polisvoorwaarden
(ECLI:NL:HR:2008:BC:2793)

 Essentie

In dit arrest wordt de maatstaf duidelijk die gebruikt wordt bij de uitleg van polisvoorwaarden die deel uitmaken van een beurspolis; de uitleg van een polisvoorwaarde over schade door ontploffing, waarbij de vraag is of de polis dekking biedt voor schade voortkomend uit een incident waarbij melasse uit een opslagtank is gespoten. 

Rechtsregel

Nu over polisvoorwaarden die deel uitmaken van een beurspolis niet tussen partijen onderhandeld pleegt te worden, is de uitleg daarvan met name afhankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel en van de in voorkomend geval bij de polisvoorwaarden behorende toelichting. Voorts dient tot uitgangspunt dat het een verzekeraar vrijstaat om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Dat brengt ook de vrijheid mee om daarbij, op een wijze die voor de verzekeringnemer op grond van voormelde objectieve factoren voldoende duidelijk kenbaar is, binnen een samenhangend feitencomplex slechts aan bepaalde feiten of omstandigheden (rechts)gevolgen te verbinden en aan andere niet, dan wel om onderscheid te maken tussen gevallen die feitelijk zeer dicht bij elkaar liggen.

Inhoud arrest

Dagenstaed Investments B.V. (hierna Dagenstaed) is 100% aandeelhoudster van Europoint en is op 31 december 1995 via haar makelaar ABN AMRO Verzekeringen BV (hierna ABN AMRO) een verzekeringsovereenkomst aangegaan met Chubb Insurance Company of Europe S.A. (hierna Chubb) met toepasselijkheid van de algemene uitgebreide voorwaarden ABN AMRO polis voor, de uitgebreide ABN AMRO polis voor bedrijfsuitrusting/inventaris voor goederen en het clausuleblad CL U 93.

Als gevolg van het spuiten van een partij melasse uit een opslagtank op 9 juni 2001 is er schade ontstaan. Dagenstaed meldt het incident bij ABN AMRO en verzoekt om dekking, maar Chubb weigerd dekking onder de polis bij brief van 6 november 2001. De vraag die in dit geding dan ook centraal staat, is of Europoint o.g.v. de polis recht heeft op vergoeding van de schade als gevolg van het incident, en in het bijzonder of sprake is van ‘schade door ontploffing’ als omschreven in de polisvoorwaarden.