ECLI:NL:HR:2006:AX8838 (Nebula)

Hoge Raad, 3 november 2006, Nebula
(ECLI:NL:HR:2006:AX8838)

Door Felicity Garretsen

Essentie

Een economische eigenaar van een onroerende zaak kan deze na het faillissement van de juridische eigenaar niet met werking tegen de boedel verhuren aan een derde.

Rechtsregel

Een economische eigenaar van een onroerende zaak kan deze zaak na het faillissement van de juridische eigenaar daarvan niet met werking tegen de boedel verhuren aan een derde. Dit zou een onaanvaardbare doorbreking van de paritas creditorum opleveren en ernstige bemoeilijking van een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten aanzien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan.

Inhoud arrest

In dit arrest gaat het om de juridische eigenaar (Nebula) van een pand die op 24 maart 1999 failliet is verklaard. Na de faillietverklaring van Nebula is een bovenwoning die tot het pand behoort door economische eigenaar B, die het recht had om het pand te gebruiken, op eigen naam verhuurd aan een derde. Tussen de curator in het faillissement van Nebula en de huurders van de bovenwoning is vervolgens een geschil ontstaan over de ontruiming van de bovenwoning. De curator wilde dat B het pand zou verlaten. Volgens hem geldt dat ook ten aanzien van de huurders.

De rechtsvraag die in deze zaak centraal staat is of een economische eigenaar van een onroerende zaak deze zaak na het faillissement van de juridische eigenaar daarvan met werking tegen de boedel kan verhuren aan een derde.

De Hoge Raad oordeelt, anders dan het hof heeft overwogen, dat het faillissement van de juridische eigenaar Nebula van het pand meebracht dat economische eigenaar B niet langer meer haar gebruiksrecht met betrekking tot het pand, dat berust op de economische eigendom daarvan, kon tegenwerpen aan de curator van Nebula. Hieruit volgt dat B ook niet door een overeenkomst met derden aan dezen een huurrecht kon verschaffen dat aan de curator van Nebula kan worden tegengeworpen. De omstandigheid dat het gebruiksrecht van B met betrekking tot het pand op zichzelf niet werd geraakt door het faillissement van Nebula, brengt hierin geen wijziging. De Hoge Raad is derhalve van oordeel dat de huurders het pand moesten verlaten, omdat anders de gelijkheid van de schuldeisers van Nebula op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken.