ECLI:NL:HR:1998:ZC2541 (Brok/Huberts)

Brok/Huberts, Hoge Raad 9 januari 1998
(ECLI:NL:HR:1998:ZCZ2541)

Door Julia Verschoor

Essentie
Er zal altijd een nuance gemaakt moeten worden met betrekking tot verkoop van een gebrekkige zaak. Indien deze niet voldoet aan de overeenkomst is daarmee een tekortkoming gegeven. Echter zal er voor het toekennen van een schadevergoeding sprake moeten zijn van een toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in artikel 6:74 BW.

Rechtsregel
Een verkoper is alleen tot schadevergoeding gehouden indien de tekortkoming, ofwel een verborgen gebrek, hem kan worden toegerekend.

Inhoud arrest
Brok heeft in particuliere hoedanigheid een hondje uit het nest van haar eigen hond verkocht aan Huberts. Na onderzoek bij de dierenarts worden er geen gebreken vastgesteld. Vervolgens vindt de levering op 13 oktober 1992 plaats. Begin maart 1993 is bij de hond van Huberts een heupdysplasie (erfelijke afwijking) geconstateerd. De hond moet daarom geopereerd worden. De kosten hiervoor bedragen 3.520 gulden. Huberts vordert deze schade op grond van wanprestatie van Brok.

De rechtbank oordeelt dat Brok in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort geschoten is door een gebrekkige hond te leveren. De rechtbank neemt op grond van het erfelijke karakter van de afwijking aan dat de hond reeds ten tijde van de levering erfelijk met heupdysplasie belast was. Na advies van een deskundige oordeelt de rechtbank dat de hond niet de normale bewegingsvrijheid heeft. De hond was daarom ten tijde van de levering niet geschikt voor normaal gebruik en Brok is daarom tekortgeschoten in nakoming van de overeenkomst. Brok is verantwoordelijk om de kosten van de operatie van de hond te vergoeden.

De rechtbank heeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door te oordelen dat het enkele feit dat de afgeleverde zaak niet beantwoordde aan de overeenkomst tot aansprakelijkheid van Brok leidt. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat Brok de kans had moeten worden gegeven om de overeenkomst ongedaan te maken. Dit zou kunnen door middel van het teruggeven van de hond. Indien levering van een soortgelijke hond niet mogelijk is dan zou een operatie een optie kunnen zijn, maar dit mag niet een veelvoud van de koopsom kosten. De rechtbank heeft dit in ieder geval niet voldoende naar eisen van de wet gemotiveerd.

De Hoge Raad vernietigt het vonnis en verwijst het geding naar het Hof ter verdere behandeling en beslissing.