ECLI:NL:HR:1992:ZC0690 (Van Eijk/Tomol)

Van Eijk/Tomol
(ECLI:NL:HR:1992:ZC0690)

Door Austin Ellinor

Essentie
Het arrest Van Eijk/Tomol gaat over het verschoningsrecht van de notaris met betrekking tot de vraag of, en zo ja, wat partijen zijn overeengekomen. Oftewel, het draait om de vraag tot hoever het verschoningsrecht van een notaris zich uitstrekt.

Rechtsregel
Het verschoningsrecht van de notaris strekt zich alleen uit tot datgene wat aan de notaris is toevertrouwd door de partijen. Alleen als partijen niet tot daadwerkelijke overeenstemming komen en er dus geen overeenkomst wordt bereikt, kan de notaris van zijn verschoningsrecht gebruikmaken.

Inhoud casus
Van Eijk is de dienstdoende notaris. In casu wil Tomol graag bepaalde aandelen van EVAG wil overnemen. In een brief aan EVAG heeft Tomal zijn belangstelling voor deze aandelen bekendgemaakt en dat wat de partijen mondeling al hadden besproken ook bevestigd in de brief. EVAG heeft deze brief vervolgens ondertekend en teruggestuurd naar Tomol. Deze brief had de vorm van een notariële akte, waarvan beide partijen dus op de hoogte waren.

Toch blijkt dat Tomol het niet eens is met de notariële akte en weigert te ondertekenen. EVAG vindt dat zij samen een geldige koopovereenkomst zijn aangegaan met betrekking tot de aandelen en dat Tomol verplicht is om deze na te komen.

Uiteindelijk komt deze zaak bij het hof, waar Van Eijk als getuige wordt oproepen. Deze notaris heeft hier echter geen zin in en beroept zich op zijn verschoningsrecht.

De Hoge Raad oordeelt dat het verschoningsrecht van de notaris zich alleen uitstrekt tot datgene wat aan de notaris is toevertrouwd door de partijen. Het hangt af van de omstandigheden of het dan om vertrouwelijke informatie gaat of niet. Dit is dus niet het geval als de onderhandelingen van de partijen al tot een overeenstemming hebben geleid en de notaris dit slechts officieel vastlegt in een notariële akte. Dan dient de notaris gewoon te getuigen, wat dus in dit arrest uiteindelijk het geval is. Alleen als partijen niet tot daadwerkelijke overeenstemming komen en er dus geen overeenkomst wordt bereikt, kan de notaris van zijn verschoningsrecht gebruikmaken.