ECLI:NL:HR:1986:AC9460 (Methadon brief)

Methadon brief, 27 juni 1986
(ECLI:NL:HR:1986:AC9460)

Door Sapna Gajadhar

Essentie
Een inspecteur heeft geen wettelijke bevoegdheid om aan artsen inhoudelijke voorschriften op te leggen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer een inspecteur inhoudelijk iets oplegt aan een arts, dit moet worden gezien als een gezaghebbend advies. Indien een inspecteur het beleid van een arts ondermijnt, kan dit lijden tot een onrechtmatige daad jegens de arts.

Rechtsregel
De inspecteur van de volksgezondheid kan aan geen enkele wetsbepaling de bevoegdheid ontlenen zelfstandig werkzame artsen bindende voorschriften te geven met betrekking tot de wijze waarop deze artsen hun praktijk uitoefenen. Wanneer de inspecteur toch besluit om zich hierover uit te spreken, kan dit alleen worden gezien als een gezaghebbend advies. Dit advies zouden ze alleen hoeven op te volgen, indien het niet opvolgen van dit advies gevolgen zou opleveren die een handeling zijn als bedoeld in artikel 1 Medische Tuchtwet dan wel een strafbaar feit. In artikel 2 Medische Tuchtwet genoemde bijzondere colleges mogen alleen beoordelen of een arts zich schuldig maakt aan een strafbaar feit of handeling. Wanneer een inspecteur het zelfstandige beleid van een huisarts onderbreekt, kan dit een onrechtmatige daad van de inspecteur jegens de huisarts opleveren.

Inhoud uitspraak
In deze zaak ging het om een civielrechtelijke procedure, een kort geding, van een inspecteur van de volksgezondheid (Kaufmann) tegen een huisarts (Rauwerda). De inspecteur van de volksgezondheid had alle huisartsen een brief gestuurd met daarin een advies om geen methadon meer voor te schrijven aan drugsverslaafden. In plaats van methadon voor te schrijven moesten de huisartsen deze drugsverslaafden naar een gespecialiseerde kliniek sturen, wanneer deze kliniek in de buurt zou zijn. De huisarts Rauwerda had dit advies van de inspecteur van de volksgezondheid genegeerd. Enige tijd later stuurde de inspecteur weer een brief aan de huisartsen. De inhoud van deze brief bevatte een waarschuwing voor alle huisartsen. Indien ze het advies dat hierin stond niet zouden opvolgen zou er actie worden ondernomen. De huisarts Rauwerda volgde dit advies nog steeds niet op. Als reactie hierop stuurde de inspecteur een brief aan de apothekers om geen methadon te verstrekken aan de patiënten die een recept hadden gekregen van huisarts Rauwerda. Huisarts Rauwerda vindt dat er jegens hem onrechtmatig is gehandeld en gaat daarom in beroep tegen het beleid van de inspecteur.